Obsah

SMĚRNICE Č.1/2000

 

Obecního úřadu v Boršicích k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k zabezpečení povinností Obecního úřadu v Boršicích (dále jen ObÚ) vyplývajících z výše uvedeného zákona, který nabývá účinnosti 1.1.2000.

Základní ustanovení

1.Obecní úřad poskytuje informace na základě žádosti nebo zveřejněním.

2.Informace poskytuje zástupce starosty, vedoucí odborů ObÚ a pracovníci dle jednotlivých odborů OBÚ podle svého zaměření. Dále informace poskytují vedoucí organizací zřízených orgány obce. Povinnost poskytnout informace se vztahuje na žádosti podávané ústně, písemně, případně prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

3.Koordinací činnosti v oblasti poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., se pověřuje zástupce starosty ObÚ. V případě nejasností o kompetenci k vyřízení žádosti rozhodne zástupce starosty ObÚ o přidělení této žádosti příslušnému pracovníkovi. Evidence žádostí a jejich vyřízení bude dokumentována současně s došlou poštou a bude barevně odlišena. Výroční zprávu dle § 18 výše uvedeného zákona zpracovává pracovník, který zpracovává evidenci, do 31.1. následujícího roku. Kontrolu výroční zprávy provádí zástupce starosty ObÚ a v souladu se zákonem ji zveřejňuje.

Informace poskytované zveřejněním

1.Informace budou uloženy k nahlédnutí v kanceláři matriky ObÚ v celém rozsahu pracovní doby.

Takto zveřejněné informace:

a) Organizační řád ObÚ
b) Ústava ČR
c) Listina základních práv a svobod
d) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
e) Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, v platném znění
f) Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění
g) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
h) Zákon č. 71/67 Sb., o správním řízení v platném znění
i) Vládní vyhláška č. 150/1958 Úl., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů
j) Obecně závazné vyhlášky OBCE BORŠICE
k) Směrnice obecního úřadu č. 1/2000 k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (obsahuje místo, lhůtu a způsob podání opravného prostředku, postup subjektu při vyřizování žádostí a sazebník úhrad)


2.Zveřejněním v médiích – zveřejňování článků, poskytování rozhovorů, vydávání čtvrtletníku Zpravodaj Obce Boršice.

Informace poskytované na základě žádosti

1.Důvodem pro poskytnutí informace ze strany obecního úřadu je ústní žádost, písemná žádost a žádost prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

2.Poskytnutím ústní informace se poskytovatel nezbavuje povinnosti poskytnou písemnou informaci na základě písemné žádosti žadatele v téže věci.

3.Písemnou žádost podatelna předá dle charakteru příslušnému odboru popř. zástupci starosty, který ji podle obsahu předá poskytovateli k vyřízení. V případě, že žádost bude doručena přímo poskytovateli, nechá tento žádost zaevidovat tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. Na podatelně obecního úřadu bude vedena zvláštní evidence písemných žádostí o poskytování informace podle zákona č. 106/1999 Sb..

4.Písemná žádost , na kterou je poskytovatel povinen odpovědět, musí obsahovat údaje o žadateli (jméno, příjmení, adresa) a srozumitelný předmět žádosti.

Neposkytnutí informací

1.Informace se neposkytuje, týká-li utajovaných skutečností podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, v platném znění. Dále se informace neposkytuje pokud vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech (zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech). Jejich poskytnutí se váže na souhlas žijící osoby nebo splnění určitých podmínek, pokud dotčená osoba zemřela.

2.Poskytovatel dále neposkytne v těchto případech:

a) vztahuje-li se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům úřadu
b) jde-li o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu
c) byla-li předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
d) je-li zveřejňována na základě na základě zvláštního zákona (např. zákona číslo 89/1995 Sb., o státní statistické službě) a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období
e) byla-li by porušena ochrana duševního vlastnictví podle zvláštního předpisu (např.
podle autorského zákona)
f) týká-li se probíhajícího trestního řízení

3.Žádost poskytovatel dále odmítne:

a) je-li nesrozumitelná, není-li zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně. V tomto případě musí být ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti žadatel vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak do 30 dnů, rozhodne poskytovatel o odmítnutí žádosti.

b) jestliže se podaná informace nevztahuje k působnosti úřadu. V tomto případě se žádost odloží a tuto důvodnou skutečnost sdělí poskytovatel žadateli do 3 dnů.

Postup při vyřizování žádosti

1.Poskytovatel žádost posoudí a je-li nesrozumitelná, vyzve žadatele (na doručenku do vlastních rukou) do 7 dnů od podání žádosti, aby ji upřesnil a o této skutečnosti informuje zástupce starosty ObÚ. Neupřesní-li žádost žadatel do 30 dnů od doručení výzvy, vydá poskytovatel rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu se správním řádem.

2.V případě, že se požadovaná informace nevztahuje působnosti poskytovatele ani k působnosti obecního úřadu, po dohodě se zástupcem starosty poskytovatel věc odloží a žadatele do 3 dnů o této skutečnosti vyrozumí.

3.V kladném případě poskytne poskytovatel požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání (datum doručení na ObÚ), a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii na paměťových médiích. O způsobu poskytnutí informace rozhodne poskytovatel. V případě písemné žádosti lze jiným způsobem odpovědět pouze se souhlasem žadatele.

4.O postupu při poskytování písemných informací vede poskytovatel záznam. Lhůta pro poskytnutí informace může poskytovatel ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dnů a o této skutečnosti informuje žadatele. Při tom poskytovatel není povinen zjišťovat informace u dalších subjektů. O prodloužení lhůty rozhoduje zástupce starosty ObÚ.

5.Za správnost vyřizování žádostí a dodržovaní stanovených termínů odpovídá příslušný vedoucí odboru a zástupce starosty.

Rozhodování

1.Pokud poskytovatel žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, ani žádost neodloží, vydá o tom ve lhůtě do 15 dnů rozhodnutí. Rozhodnutí se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o správním řízení v platném znění.

2.Rozhodnutí musí obsahovat náležitosti uvedené v § 15 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Kopii rozhodnutí předá poskytovatel zástupci starosty.

4.Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání poskytovateli. Jde-li o rozhodnutí týkající se informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada.
O odvolání týkající se informací ve věcech přenesené působnosti rozhodují příslušné referáty okresního úřadu a kancelář přednosty podle odborného zaměření.

Úhrada nákladů

1.Za poskytnuté informace je poskytovatel oprávněn vybírat poplatek do výše nutných nákladů podle samostatného sazebníku úhrad nákladů (viz příloha).

2.Náklady nezbytné pro vyřízení žádosti nepřesahující částku 30,-- Kč se nehradí, kromě pořízení kopií a výtisku z počítače.

3.Poskytovatel stanoví předběžnou výši nákladů a informaci vydá v případě, že bude žadatelem zaplacena záloha ve výši 50% předpokládaných nákladů.

4.Náklady se hradí v pokladně obecního úřadu nebo prostřednictvím České pošty a. s.

Závěrečné ustanovení

1.Lhůta pro poskytnutí informace se v prvních 12ti měsících od účinku zákona č. 106/1999 Sb., prodlužuje na 30 dnů. Ze závažných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit, nejvýše však o 20 dnů. Dalších 12 měsíců se základní lhůta prodlužuje na 22 dnů a lze ji dále prodloužit v odůvodněných případech 15 dnů.

2.Přílohou této směrnice je „sazebník úhrad nákladů“ spojených s vydáním informací na obecním úřadě.

3.Povinnost zveřejňovat informace způsobem umožňujícím dálkový přístup nastává dnem 1. ledna 2001.

4.Pokud se žádost týká informací o životním prostředí, je třeba postupovat podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v platném znění.

5.Poskytovatel je povinen vést statistiku o podaných žádostech, rozhodnutích a odvoláních a za uplynulý kalendářní rok je předat prostřednictvím svého vedoucího zástupcovi starosty do 30. ledna následujícího roku.

6.Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.1.2000

V Boršicích dne 20.12.1999

JUDr. Ing. Antonín Hájek - zástupce starosty

Petr Matoušek - starosta