Obsah

Doklady

Postup při vydání občanského průkazu:

Žádost musí být podána na MěÚ v Uh. Hradišti.

Postup při vydání cestovního pasu:

Žádost musí být podána na MěÚ v Uh. Hradišti.

Přihlášení k trvalému pobytu:

Je nutné předložit na OÚ Boršice tyto doklady:

  1. Platný OP
  2. Matriční doklady – pokud se stěhuje z okresu do okresu (rodný list, oddací list, úmrtní list, platný rozsudek o rozvodu)
  3. Doklad o vlastnictví domu (platný výpis z Katastru nemovitostí), nebo nájemní nebo darovací smlouvu,nebo písemný souhlas majitele bytu, domu -notářsky ověřený
  4. Pokud majitel podepíše po prokázání doklady souhlas s TP před pracovnicí ohlašovny, není nutný notářsky ověřený souhlas

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Z přihlášení k trvalého pobytu nevyplývají žádná práva k objektu a k vlastníkovi nemovitosti. Údaj přechodném pobytu je od roku 2000 zrušen. Při změně trvalého pobytu je povinnost občana přihlásit se do 10 dnů na trvalý pobyt v místě nového bydliště.

 
Vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů z matričních knih:

Na základě zákona č.207/2001 Sb. § 24 se vydávají matriční doklady z uzavřeného zápisu na předepsaném tiskopise. Údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize se v matričním dokladu uvádějí podle stavu ke dni vydání výpisu. Názvy obcí a okresů nebo států se v matričním dokladu uvádějí současným názvem.

Matriční úřad vydá matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy v přítomnosti matrikáře fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům na základě písemné žádosti osobně, nebo na doručenku.

Žádost o vydání matričního dokladu vyřizuje občan na matričním úřadě v místě jeho narození, uzavření manželství nebo úmrtí.