Obsah

SPORTOVNÍ HALA BORŠICE

POZOR - REZERVACE PLATÍ AŽ PO POTVRZENÍ TERMÍNU SPRÁVCEM

KONTAKT NA SPRÁVCE:

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace
Boršice 540, 687 09 Boršice

    Eva Slámová    e.slamova@zsborsice.cz     tel. 571 110 068 

Tlačítko

 

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem a ceníkem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů.

 


 

Ceník Sportovní haly

 

Sportovní hala                                                         500 Kč / 1 hod

 

 


 

Provozní řád Sportovní haly

 

Článek 1 - Závazný předpis organizace a podmínky užívání SH

Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem zákazu vstupu.

Vstup do Sportovní haly (dále jen SH) a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně odpovědný trenér, cvičitel nebo jejich rodiče.

 

Článek 2 - Všeobecná pravidla užívání prostor SH
 1. Časové využívání prostor SH je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání SH se předkládají průběžně rezervačním systémem.
 2. Do SH je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.
 3. Do prostor celé SH je zákaz vstupu podnapilým a drogově závislým osobám. V případě problémů bude neprodleně přivolána policie.
 4. Do prostor SH je zákaz vstupu s jízdními koly. Stojany pro kola jsou k dispozici před hlavním vchodem.
 5. Uživatel je ve všech prostorách SH povinen udržovat pořádek a čistotu.
 6. Uživatel SH odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 7. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách VCS přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny ve SH v souvislosti s činností uživatele.
 8. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení SH v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. Případné vady nahlásí na recepci a ty se zapíší do knihy pro tyto účely určené.
 9. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel.
 10. S technickým vybavením (manipulace s koši, osvětlení, ozvučení, ukazatelem skóre, topení apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele SH.
 11. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí.
 12. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na hrací ploše a v šatnách příslušný trenér. Při ostatních akcích pořadatel této akce. Stanovení pořadatelé odpovídají rovněž za provedení okamžitého úklidu.
 13. Za pronajaté prostory nesou zodpovědnost osoby, kterým byly písemně (smluvně) přiděleny.
 14. Seznamy veškerých zapůjčených čipů od SH jsou oproti podpisu konkrétních zodpovědných osob evidovány u pronajímatele. Tyto osoby tak svým podpisem berou na vědomí plnou zodpovědnost za konkrétní prostory a zařízení a to i při vlastní nedbalosti či ztrátě svěřených klíčů nebo čipů se všemi možnými následky!
 15. Provozní doba je zveřejněna u vstupních dveří SH a na internetových stránkách SH (dále jen webové stránky). Provozovatel SH si vyhrazuje právo tuto dobu v případě nutnosti kdykoliv změnit.
 
Článek 3 - Všeobecná ustanovení, bezpečnost
 1. Na sportovní plochu SH je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce haly.
 2. Na plochu je umožněn VSTUp pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně zodpovídá trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce! při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce haly, vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na plochu SH nebo ji ihned z užívání SH, vyloučit případně celou akci zrušit. při sportovních utkáních (turnajích) je za dodržení tohoto nařízení rovněž odpovědný hlavní pořadatel a to za všechna zúčastněná družstva.
 3. Vstup na plochu SH je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném sportovním úboru neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu SH /např. bez kovových či ostrých předmětů, cvočků, knoflíků apod./.
 4. Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel - jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část SH je z užívání vyloučena.
 5. Návštěvníci SH jsou povinni svá motorová vozidla parkovat na vyhrazeném parkovišti v bývalém letním kině.
 
Článek 4 - Zákazy a nařízení
 1. Na hrací plochu SH je zakázáno nosit jídlo, tekutiny i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení SH. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce SH. při soutěžních utkáních odpovídají za provedení okamžitého úklidu stanovení a zřetelně označení pořadatelé.
 2. V celém areálu platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako ZÁKAZ vnášet do SH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné i potenciálně nebezpečné věci.
 3. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) je ZAKÁZÁNO manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy. Za nedodržení těchto ustanovení je správce haly oprávněn na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo na opravu zařízení SH, a to v minimální výši od 200,- Kč až do výše skutečně vzniklé škody. V případě sporu o výši vzniklé škody je rozhodující stanovisko Správy majetku obce.
 4. V šatnách SH se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady, atd./ a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost! Každému družstvu, kterému byla přidělena šatna, bude umožněna úschova výše uvedených věcí v prostoru recepce.
 5. Bez souhlasu správce SH jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (brankami, koši, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely atd.), osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či vzduchotechnikou PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a přísluší pouze pověřeným osobám.
 6. poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení SH je třeba ihned ohlásit na recepci
 7. Na hrací ploše platí ZÁKAZ posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet, aby nedošlo k poničení plochy hřiště.
 
Článek 5 - Tréninky, cvičení
 1. Vstup do prostor haly je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla však nejdříve 15 minut před jejich zahájením. Vstup do haly je umožněn jen hlavním vchodem.
 2. Do prostorů šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím, trenérem, učitelem či kapitánem (dále jen zodpovědné osoby) družstva, třídy či skupiny. Při vstupu do šatny provede důkladnou kontrolu, zda žádná z přístupných zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci.
 3. pronajímatel při změnách sportů zodpovídá za manipulaci se sportovním vybavením na hrací ploše (branky, sítě, sloupky, koše atd.). Po ukončení činnosti jsou zodpovědné osoby povinny uložit tento sportovní materiál na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty.
 4. Bez souhlasu správce SH nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod.
 5. Zodpovědné osoby dohlížejí na to, aby branky byly vždy zajištěny proti převrácení!
 6. pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby má správa SH právo tréninkové/cvičební/ hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni minimálně týden předem a to na vývěsce haly, případně webových stránkách nebo v kratší lhůtě přímo na jejich telefonním čísle. Každý trenér, cvičitel apod. je povinen sdělit správě SH možný kontakt /telefon/.
 
Článek 6 - Všeobecná ustanovení
 1. Za provoz SH odpovídá správce SH. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.
 2. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH.
 3. při užívání prostor SH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.

 

PROVOZOVATEL: Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace
Boršice 540, 687 09 Boršice