Poplatky obce

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Partnerské obce

znak

Dojč

OBEC DOJČ

Obsah

Další snaha navážení čistírenských kalů na boršickou ornou půdu

Typ: ostatní
Zastavme společně navážení čistírenských kalů na naše pozemky
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Boršice,
konaného v pondělí dne 6. 3. 2017, od 19:00 hodin v sále Kulturního domu Boršice.

 

B. 6. 2. Další snaha navážení čistírenských kalů na boršickou ornou půdu

Zemědělská a obchodní společnost Lukrom plus s.r.o. se sídlem Lípa č. p. 81 se na začátku letošního roku opět snaží již po několikáté navážet na ornou půdu nás vlastníků zemědělských pozemků a to bez našeho souhlasu nás vlastníků pozemků čistírenské kaly a to prostřednictvím společnosti TRADE-WASTE s.r.o. se sídlem Pod Vodárnou č. p. 3838 Havlíčkův Brod. Z její strany byla podána na Městský úřad v Uherském Hradišti žádost na schválení tzv. havarijního plánu. Jedná se o vydání rozhodnutí, které povolí uložit na několika místech našeho katastru stovky tun čistírenských kalů a ty následně rozvést a zaorat na orné půdě, kterou vlastníme převážně my, my občané z Boršic. Po telefonickém rozhovoru se zástupci společnosti TRADE-WASTE je zřejmé, že se jedná o navezení velkého množství těchto kalů na naše pozemky a že tuto společnost vůbec nezajímá, jestli s tím my vlastníci pozemků souhlasíme, či nikoliv. Okamžitě jsem společně se starostou obce Huštěnovice navštívil vedoucího odboru stavebního a pro životní prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště a společně jsme vyjádřili nesouhlas s navážením těchto odpadů na katastrální území našich obcí. Následně jsou oslovováni vlastníci pozemků, na jejichž pozemky se mají čistírenské kaly navážet a dále pak rozvážet a zaorávat. Na základě zjištěných skutečností Vás všechny vlastníky pozemků touto cestou oslovuji a tuto informaci Vám sděluji. Již v minulosti jsem Vás upozorňoval, abyste se vyvarovali pronajímat zemědělské pozemky nebo prodlužovat pronájmy se společností Lukrom. Celou agendu doporučuji Zastupitelstvu obce Boršice předat právníkům, kteří nám výrazně pomohli zastavit činnost dekontaminačního střediska nebezpečných odpadů v bývalých silážních žlabech a to advokátní kanceláři Frank Bold advokáti s.r.o. Dále vyzývám všechny majitele pozemků na katastrálním území Boršice, aby se podrobněji informovali o možnostech osobně zamezit navážení kalů na své pozemky. Informace budou umístěny na webové stránky obce a také na stránky kabelové televize.

Jen pro připomenutí: Naposledy čistírenské kaly byly naváženy od pátku 7. srpna 2015 do středy 12. srpna 2015. Na základě stížnosti řady spoluobčanů a občanů okolních obcí na trvalý nesnesitelný zápach byla pořízena fotodokumentace a byl dán podnět k prošetření Českou inspekcí životního prostřední a dále Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, který má aplikaci kalů ve své kompetenci. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že kaly byly naváženy nelegálně. Následně byly společností Lukrom plus s.r.o. odvezeny z katastru obce na katastr města Staré Město.

Tímto si dovoluji všechny vlastníky pozemků na katastru obce Boršice opět vyzvat, aby se zamysleli nad možností pronajmout své pozemky jiným zemědělsky hospodařícím subjektům než společnosti Lukrom. Obec v žádném případě nebude trpět protizákonné jednání na svém majetku a na majetku svých občanů.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Boršice na základě ustanovení § 84, odst. 2, písmen  a)  a  y) zákona č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů schvaluje, aby obec Boršice činila veškeré kroky k zastavení navážení a ukládání čistírenských kalů společností Lukrom plus s.r.o., společností TRADE-WASTE s.r.o., či jiných společností, na pozemky v katastru obce Boršice.
V této věci zastupitelstvo obce Boršice schvaluje spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold advokáti s.r.o. a ukládá starostovi Ing. Romanu Jílkovi, aby s advokátní kanceláři v této věci uzavřel smlouvu o poskytování právních služeb a poskytoval advokátní kanceláři informace a součinnost.
Zastupitelstvo obce Boršice ukládá starostovi Ing. Romanu Jílkovi, aby ve správních řízeních týkajících se povolení ukládání čistírenských kalů na pozemcích v katastru obce za obec Boršice jako účastníka řízení jednal a advokátní kanceláři udělil plné moci k zastupování před správními orgány.

Dále zastupitelstvo obce Boršice na základě ustanovení § 84, odst. 2, písmen  a)  a  y) zákona č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů schvaluje zákaz navážení čistírenských kalů na pozemky katastru obce Boršice.

 

Výsledek hlasování :            Pro:13                        Proti: 0                       Zdrželi se:      0

 

Usnesení č. 35 bylo schváleno

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 9. 3. 2017
Poslední aktualizace: 9. 3. 2017 18:02
Autor: