Obsah

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

 Svaz postižených civilizačními chorobami je samostatné nezávislé občanské sdružení s plnou právní subjektivitou a působí na celém území České republiky. Sdružuje občany postižené závažnými civilizačními chorbami.

Základní organizace SPCCH Boršice sdružuje občany všeho zdravotního a tělesného postižení. V organizaci jsou taky zapojení občané z okolních vesnic a to ze Stříbrnic,Tučap a Zlechova. SPCCH Boršice má 178 členů. Aktivity jsou zaměřeny na osvětovou a poradenskou činnost, dále na rehabilitační a životosprávnou péči pro jednotlivé druhy postižení civilizačních chorob. Organizují rekondiční a ozdravné  pobyty pro kardiaky, diabetiky a postižené pohybovým ústrojím. Pro naladění lepších myšlenek zájezdy všemi směry, kulturní, sportovní a společenské akce. Návštěvy dlouhodobě trvale nemocných, přestárlých občanů a návštěvy  jubilantů.