Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Partnerské obce

znak

Dojč

OBEC DOJČ

Mikroregiony

Staroměstsko

Region Slovácko

Region Slovácko

 

Kompostuj

Hledání služeb v obci

Charita

plakát

Obsah

Úspěšné dotační projekty obce Boršice

Přístavba odborných a kmenových učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy ZŠ F. Horenského v Boršicích

(Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004309)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíle předloženého projektu: Vybudování kmenových a odborných učeben, včetně vybudování školního poradenského centra, pořízení vybavení učeben a výpočetní techniky pro interaktivní výuku, zajištění bezbariérového přístupu pro žáky se zdravotním a tělesným postižením (zabezpečeno novým výtahem), včetně výstavby bezbariérových toalet, úprava venkovního prostranství (sadové úpravy), zajištění vnitřní konektivity, zvýšení kapacity kmenových učeben s vazbou na řešení sociální inkluze dětí se SVP.

Specifické cíle předloženého projektu:

  • Rozvoj všech klíčových kompetencí
  • Komunikace v cizích jazycích
  • Přírodní vědy
  • Technické a řemeslné obory
  • Práce s digitálními technologiemi
  • Motivace žáků k lepším studijním výsledkům prostřednictvím zvýšení kvality výuky a jejím propojením s praktickou a interaktivní výukou
  • Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce
  • Podpora sociální inkluze v obci Boršice a okolních obcích prostřednictvím zpřístupnění budovy ZŠ žákům s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výsledkem projektu budou nové učebny, které umožní zavedení nových metod výuky s důrazem na získání praktických znalostí a dovedností. Dalším výsledkem bude možnost bezbariérového užívání budovy pro žáky se zdravotním nebo tělesným postižením.

Publicita

publicita

f


 
Chráněné bydlení Boršice
Projekt Chráněné bydlení je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování nové ubytovací kapacity za účelem deinstitucionalizace stávajícího pobytového zařízení sociálních služeb, které umožní uživatelům zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jejich aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Celkové způsobilé výdaje: 11 820 483 Kč

Dotace EU: 10 638 434,70 Kč (90 %)

Příspěvek příjemce podpory: 1 182 048,30 Kč (10 %)

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.8.2019

Publicita

Publicita

F 
Výsadby prvků v ÚSES Boršice
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v založení dvou částí regionálního
ÚSES a dosadbě v jedné části lokálního ÚSES v k. ú. Boršice. V rámci realizace dojde
k odstranění invazních dřevin, dosadbě a výsadbě stanovištně vhodných dřevin a založení
lučních porostů a alejí v lokálním biocentru, včetně tříleté následné péče o dřeviny.

Celkové způsobilé výdaje: 1 444 256,57 Kč

Dotace EU: 1 227 618,08 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 216 638,49 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 2. 7. 2018 Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 6. 2022

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Boršice.

Publicita

Publicita


 
Revitalizace LBC Nad farmou v Boršicích

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je dosadba a obohacení druhové skladby obnovované části lesního porostu ve stávajícím lokálním biocentru Nad farmou v k. ú. Boršice. Realizací projektu dojde k vyčištění náletů a výsadbě stanovištně vhodných domácích drůhů dřevin na celkové ploše cca 0,4 ha.

Celkové způsobilé výdaje: 504 434 Kč

Dotace EU: 403 547 Kč (80 %)

Příspěvek příjemce podpory: 100 887 Kč (20 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2017 Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 10. 2018

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR / Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Příjemce dotace: Obec Boršice

Publicita

Publicita


Sběrný dvůr Boršice
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je vybudování sběrného dvora v k.ú. Boršice. Sběrný dvůr řeší výskyt a následnou likvidaci nebezpečných i ostatních odpadů v Boršicích, které se dostávají do odpadu komunálního a jsou následně ukládány na skládku, čímž negativně působí na životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 4 957 064 Kč

Dotace EU: 4 213 504 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 743 560 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1.11. 2017 Datum plánovaného ukončení projektu: 1.1.2019

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Boršice

Plakát publicita

Foto


 
Opatření k předcházení vzniku komunálních odpadů v obci Boršice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je pořízení kompostérů a kontejnerů na textil v obci Boršice. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 152 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 1 128 930 Kč

Dotace EU: 959 591 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 169 339 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 8. 2017

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 5. 2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Boršice

Plakát

Foto


 
Vybudování dětských hřišť v obci Boršice

Dětská hřiště byla pořízena / realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Cílem projektu bylo vybudování dvou dětských hřišť v obci Boršice.

Registrační číslo EDS: 117D815006733.

Celkové výdaje projektu: 627 329,00 Kč.

Přiznaná dotace MMR 400 000,00 Kč.

Vlastní zdroje obce Boršice 227 329,00 Kč.

Plakát

Foto


 
Pořízení lesnického malotraktoru

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Nákup lesnického malotraktoru s lesní nástavbou, bezpečnostní kabinou s ochrannými prvky, plechovou kapotáží a navijákem. 
Registrační číslo žádosti: 16/003/0861a/672/000718. 
Celkové výdaje projektu: 491.260,00 Kč. 
Přiznaná dotace 50% 245.630,00 Kč.

Plakát projektu

Foto


 
Naučná stezka: Po stopách lovců mamutů Boršice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu bylo vybudování naučné stezky tématicky zaměřené na období "lovců mamutů" v Boršicích. 
Registrační číslo žádosti: 16/002/08520/672/000266.
Celkové výdaje projektu: 1.382.825,00 Kč. 
Přiznaná dotace 100% 1.382.825,00 Kč.

Plakát projektu

f


 
Pořízení nové požární techniky - nákup nového dopravního automobilu

PROJEKT „Pořízení nové požární techniky – nákup nového dopravního Automobilu“ byl spolufinancován Zlínským krajem ve výši 300 000 Kč.

Obec Boršice děkuje tímto Zlínskému kraji za poskytnutí této dotace.

Zlínský kraj


 
Modernizace obce Boršice prostřednictvím rozvoje ICT

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj
Předmětem projektu bylo rozšíření hardwaru a softwaru obce Boršice, virtualizace desktopů, posílení bezpečnosti dat, elektronizace agend a digitalizace dat za účelem sdílení rychlé a efektivní práce a dalšího rozvoje obce.
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/22.09573

Publicita