Obsah

Žádost o pronájem bytu

Možnost a způsob pronájmu bytů je upraven Směrnicí pro přidělování bytů financovaných z dotace (ZDE). Tato směrnice upravuje podmínky pro přidělování bytů financovaných z dotace (Program 298 22 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury) ve vlastnictví obce Boršice. Při plnění této směrnice jsou obec Boršice, osoby zařazené do Obecního úřadu obce Boršice a další právnické osoby zřízené nebo založené za účelem správy majetku obce Boršice povinni dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, za současné správy majetku s péčí řádného hospodáře.

 

 Žádost o přidělení obecního bytu

1. Žádost o přidělení obecního bytu žadatel podává na podatelnu obecního úřadu v Boršicích na základě oznámení o záměru pronajmout uvolněný obecní byt za stanovených podmínek zveřejněného na úředních deskách obce.

2. Žádost o přidělení obecního bytu podává žadatel na předtištěném formuláři, který je dostupný na obecním úřadě v Boršicích a na internetových stránkách obce zde:

Žádost o přidělení obecního bytu

3. V případě manželů / spolužadatelů musí být žádost podána společně oběma manželi / spolužadateli. Podmínky přidělení obecního bytu se posuzují u toho z manželů / spolužadatelů, u nějž posouzení vychází jako příznivější.

4. Žadatel musí ke dni podání žádosti o přidělení obecního bytu do rozhodnutí o této žádosti splňovat tyto podmínky:

 • žadatel je občanem České republiky nebo občanem jiného státu s platným povolením k trvalému pobytu na území České republiky,
 • žadatel je starší 18 let a je způsobilý k právním úkonům,
 • žadatel nevlastní byt nebo dům s bytem (část domu s bytem),
 • žadatel nemá uzavřený nájemní vztah na dobu neurčitou k obecnímu bytu v majetku obce (v případě žadatele, který je ženatý, musejí tuto podmínku splňovat oba manželé), žadatel nevede soudní spor týkající se vypořádání dalšího užívání bytu nebo domu po rozvodu manželství,
 • žadatel nemá splatné nedoplatky a není evidován jako dlužník obce Boršice (v případě žadatele, který je ženatý, musejí tuto podmínku splňovat oba manželé),
 • žadatel nebyl nájemcem obecního bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z nájmu bytu nebo ve vztahu k němuž byla na žadatele podána žaloba na vyklizení bytu pro hrubé porušování dobrých mravů nebo povinností vyplývajících z nájmu bytu.

 

Další podmínky, kterými je nucen se účastník programu z dotace řídit (Program 298 22 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury):

 • Při pronájmu bydlení musí pronajímatel (obec) dbát na dodržení zásady transparentnosti, nediskriminačního přístupu a zásady rovného zacházení. Příjemce dotace předem stanoví a zveřejní kritéria pro výběr zájemců o byty financované z dotace (jak elektronicky tak na stacionární úřední desce).
 • Výnosy z nájmu budou využity výlučně na investice do oprav či modernizace a provoz takto pořízeného majetku, případně na jeho rozšíření nebo další investiční rozvoj obce; tyto výnosy nesmí sloužit k podnikatelským aktivitám obce nebo podporu aktivit jiných subjektů;
 • V nájemní smlouvě musí být zakotven zákaz pronajímání nájemního bytu nájemcem třetí osobě (netýká se osob žijících s nájemcem ve společné domácnosti);
 • Pronajímání nájemních bytů musí být zahájeno nejpozději 6 měsíců po termínu pro předložení závěrečného vyhodnocení akce; poskytovateli dotace v tomto termínu zašle účastník programu zprávu o zahájení pronájmu spolu se seznamem vybraných žadatelů o nájemní bydlení;
 • Nájemní byty pořízené nebo zhodnocené za účasti státního rozpočtu musí sloužit k pronajímání za výše uvedených podmínek a zásad po dobu deseti let;
 • Nájemní byty musí sloužit k dlouhodobému pronájmu občanů; nesmí být využívány pro služby hotelového typu nebo jako ubytovací kapacity;
 • V případě nezájmu o pronájem delší než 1 rok musí příjemce vrátit dotaci zpět do státního  rozpočtu, pokud na základě písemné odůvodněné žádosti nebude poskytovatelem stanoveno jinak; 5 let od termínu předložení závěrečného vyhodnocení akce účastník předloží zprávu o stavu využívání nemovitosti, na kterou byla dotace ze státního rozpočtu poskytnuta.