Navigace

Obsah

Zpět

Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti obce Boršice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti obce Boršice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

- počet žádostí o informace dle InfZ, které obec obdržela v roce 2023: 4

- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

- žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2023 vydán

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

- výhradní licence v roce 2023 nebyly poskytnuty

e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

- počet stížností podaných dle § 16a InfZ: 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

- obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu obecního úřadu, tak na elektronickou podatelnu obce, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ.

CELÁ ZPRÁVA ZDE:

Výroční zpráva za rok 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 112.97 kB

Vyvěšeno: 29. 3. 2024

Datum sejmutí: 30. 6. 2024

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět