Navigace

Obsah

Žádost o pronájem bytu

Možnost a způsob pronájmu bytů je upraven Směrnicí pro přidělování bytů financovaných z dotace (ZDE). Tato směrnice upravuje podmínky pro přidělování bytů financovaných z dotace (Program 298 22 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury) ve vlastnictví obce Boršice. Při plnění této směrnice jsou obec Boršice, osoby zařazené do Obecního úřadu obce Boršice a další právnické osoby zřízené nebo založené za účelem správy majetku obce Boršice povinni dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, za současné správy majetku s péčí řádného hospodáře.

 

 Žádost o přidělení obecního bytu

1. Žádost o přidělení obecního bytu žadatel podává na podatelnu obecního úřadu v Boršicích na základě oznámení o záměru pronajmout uvolněný obecní byt za stanovených podmínek zveřejněného na úředních deskách obce.

2. Žádost o přidělení obecního bytu podává žadatel na předtištěném formuláři, který je dostupný na obecním úřadě v Boršicích a na internetových stránkách obce zde:

Žádost o přidělení obecního bytu

3. V případě manželů / spolužadatelů musí být žádost podána společně oběma manželi / spolužadateli. Podmínky přidělení obecního bytu se posuzují u toho z manželů / spolužadatelů, u nějž posouzení vychází jako příznivější.

4. Žadatel musí ke dni podání žádosti o přidělení obecního bytu do rozhodnutí o této žádosti splňovat tyto podmínky:

 

Další podmínky, kterými je nucen se účastník programu z dotace řídit (Program 298 22 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury):