Navigace

Obsah

KRONIKA 1971-1980

Rok 1971

Volby - konaly se ve dnech 26.-27.11.1971 v obřadní síni MNV. Kandidátky sestavovala KSČ a NF. Celkový počet voličů zapsaných v seznamech obce - 1 482, celkový počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky - 1 462, odevzdaných platných lístků - 1 452, počet platných hlasů pro kandidáty NF - 1 452. Bylo zvoleno 30 poslanců od 1 446 - 1 452 hlasů.

22. prosince 1971 byla ustavující schůze MNV. Předsedou byl zvolen Miroslav Skupina, místopředsedou  František Klimek, tajemníkem  Jaroslav Šimík. Bylo zvoleno 8 členů rady MNV a předsedové jednotlivých komisí.

Školství -  ve školním roce 1970/71 bylo ve škole v Boršicích 318 žáků v jedenácti třídách. Ředitel - Antonín Hank z Buchlovic.

Mateřská škola -  celkem bylo zapsáno do MŠ 61 dětí pro školní rok 1970/71. Ředitelka - Libuše Richterová z Uherského Hradiště.

JZD Družba - stav členů k 31.12.1971 byl 437. Majetek družstva byl 44 687 000 Kčs. V přidružené výrobě se vyráběly pracovní rukavice a drátěné pletivo.

Výstavba v obci - v roce 1971 byla zahájena výstavba nového kulturního domu vedle zdravotního střediska. Tato stavba byla po dohodě s JZD Družba, MNV a SD Jednota financována akcí tzv. sdružených finančních prostředků těchto tří partnerů. JZD uvolnilo na tuto akci 1 mil. Kčs ve splátkách, MNV 594 tisíc Kčs a Jednota to vzdala a akce se prováděla v akci „Z". Vedením stavby byl pověřen Vincenc Staufčík.

Další akcí byla stavba vozovky na Smrďavku, a to až po přehradu. ONV uvolnil částku 350 tisíc Kčs.

Byla také dokončena úprava cesty Poustka - Podevsí a od hlavní silnice na Trávníkách směrem ke škole až na Podradovany. Také úprava cesty na Zápotočí a na Pastvisku.

Bylo pokračováno na úpravě nové části hřbitova - oplocení a vydláždění přístupové cesty.

Dokončovala se kanalizace, včetně šachet v ulici Podevsí a v úseku obce od silnice k Nedakonicím, do potoka u dolního mlýna.

Byl zřízen chodník od domu Františka Marečka až na konec části obce Kout. Materiál dodal MNV a každý si před svým chodník provedl brigádnicky.

Bytová výstavba - během roku 1971 byl v obci čilý ruch, jednak stavbou rodinných domků - hlavně v části Podevsí, dále přestavbou nebo přístavbou starých domů.

MNV začal s výstavbou čtyřbytovky pro učitelské rodiny na Pastvisku. Na budově horní školy byla dána nová střecha.

Výstavba JZD - bylo započato s výstavbou třípatrové budovy - svobodárny, zvaná „čtyřiadvacítka", tj. 24 jednopokojových bytů, směrem na Nedakonice.

V budově zvané „Hrad" rozšířili kuchyň a jídelnu včetně sociálního zařízení a stavbu hangáru pro letadlo „čmelák". Na potoce Dlouhá řeka bylo započato se stavbou vodní nádrže na zavlažování a napájení dobytka. Stavbu prováděla Vodohospodářská správa Uherské Hradiště.

Mateřská škola - v budově MŠ byla přistavena ke kuchyni jídelna i sociální zařízení, se zvláštním vchodem mimo hlavní vchod do MŠ.

Rok 1972

Hody - vždy třetí neděli říjnovou se slavily hody. I tentokrát byla velká příprava. Stárci byli v tomto roce Pavel Tomášů a Josef Krpálek, stárky Marie Strašáková a Božena Hlaváčková. Vše probíhalo v naprostém pořádku až do té doby, než byla ukončena mše svatá a muzikanti předvedli stárky, chasu a ostatní občany na náves. Ve 12.00 hod. přišel z MNV předseda Sokola Josef Vávra a přinesl dopis, ve kterém bylo uvedeno, že z rozkazu OV ČSTV je výbor Sokola rozpuštěn a hody se tímto zastavují (Sokol byl pořadatel hodů). Byla velká hádka před MNV, kde byli představitelé obce, KSČ a OV ČSTV. Mezi lidmi zavládlo velké rozhořčení a nadávky.

Stav obyvatel - v roce 1972 se narodilo 35 dětí - 20 chlapců a 15 dívek, zemřelo 20 občanů - 12 mužů a 8 žen, svateb bylo 20. K 31.12.1972 byl stav obyvatel 2 205, domovních čísel (obydlených) 567.

Školství - ve školním roce 1971/72 navštěvovalo ZDŠ celkem 316 žáků. Do výběrových škol bylo přijato 8 žáků a do učňovských oborů bylo přijato 31 žáků. V tomto školním roce bylo 11 tříd a 14 členů učitelského sboru. Ředitelem byl Antonín Hank z Buchlovic a zástupcem ředitele byl František Klvaňa z Buchlovic. V mateřské škole bylo v tomto školním roce 61 dětí. Ředitelkou byla Libuše Richterová z Uherského Hradiště.

JZD Družba - v roce 1972 mělo družstvo 381 zaměstnanců a celková výměra půdy byla 984 ha.

Výstavba obce - v akci „Z" se pokračovalo na stavbě KD, byly zde nesrovnalosti v projektu, nevyhovoval určenému místu, poněvadž projektant asi toto stavební místo neviděl. Dokončovaly se komunikace v Koutě, u MŠ, Trávníky, Pastvisko a k Charitě. V tomto roce občané odpracovali 15 164 brigádnických hodin a vytvořili pro svou vlastní obec dílo v hodnotě za 212 310 Kčs.

Rok 1973

Autobusová zastávka - dne 13. března 1973 poprvé začaly autobusy ČSAD, jedoucí od Uh. Hradiště zastavovat u Doložílkového na Trávníkách.

Rekonstrukce elektrické sítě - od měsíce dubna 1973 se prováděla rekonstrukce elektrické sítě - z dědiny do Raškouna, ulice Hradská, Kout, Pastvisko, Louky a Zápotočí. Na všech domech byly vyměňovány stožáry a upevněny v čelní zdi domů. Též vyměňovány nové betonové sloupy místo dřevěných a vyměňovány nové silné dráty. Akce skončila koncem září, prováděly ji Jihomoravské elektrárny Uh. Hradiště.

Předání bytových jednotek - 1. července 1973 bylo předáno do obývání 24 bytů na bytovce v Koutě u JZD, pro svobodné a mladé manžele - pracovníky JZD Družba. Čtyři byty byly pro MNV. V přízemí budovy byla 17.12.1973 otevřena nová prodejna Pramenu.

Školství - MŠ měla ve školním roce 1972/73 zapsáno 70 dětí. V ZDŠ byla změna ředitele, novým ředitelem byl jmenován pan Jaromír Havránek z Boršic. Bývalý ředitel byl přeložen. V tomto školním roce navštěvovalo školu 310 žáků, 161 chlapců a 149 dívek. Od března až do konce roku se dělala generální oprava školy - výměna oken, nové sociální zařízení, v mezi podlaží výměna trámů dřevěných za železné překlady, omítky, to vše v polovině budovy (od kostela). Žáci chodili na směny. Akce se prováděla jako „Z". Vedoucím této opravy byl zedník pan Václav Skupina. V tomto školním roce skončilo povinnou docházku 32 žáků, z toho 10 děvčat. Na střední školu se dostalo 5 žáků, do učebního poměru 24, do zaměstnání 1, dva pokračují dál ve školní docházce.

Stav obyvatel - počet obyvatel byl 2 213. Narodilo se 32 dětí, zemřelo 23 občanů, sňatek uzavřelo 37 občanů, přistěhovalo se 49 osob a odstěhovalo 58 osob. Počet domovních čísel byl 570.

Volba kapelníka - 21. února 1973 byly odebrány doklady o činnosti kapelníka Boršičanky panu Ignáci Soukupovi. Novým kapelníkem byl zvolen pan Cyril Trávníček.

Rok 1974

Počasí - měsíc červenec byl studený a mokrý. Třikrát v měsíci byla silná bouře, voda nestačila odtékat, brala půdu z polí. V Koutě a Raškouně byla zaplavena silnice blátem a i některé rodinné domky. Mateřská škola byla zaplavena a studny byly plné bláta. V měsíci říjnu bylo počasí také katastrofální. Už od 1. října denně pršelo. Podzimní práce byly opožděny.

JZD Družba - v tomto roce mělo družstvo 423 členů. Průměrný věk byl 49 let. Pro nepřízeň počasí musela být cukrovka sklizena ručně - rytím. 25. - 27. října byla vyhlášena brigáda pro všechny občany, kteří chtěli pomoci. Vše se sklidilo.

Služba obyvatelstvu - 4. 11. 1974 byla zřízena pedikúra v kadeřnické provozovně. Otevřeno vždy první pondělí v měsíci.

Výročí PO - 14. července 1974 oslavili boršičtí požárníci osumdesátiletí výročí svého založení. Při této slavnosti byli vyznamenáni požárníci za dlouholetou práci a za příkladnou práci.

Školství - ve školním roce 1973/74 bylo v ZDŠ celkem 312 žáků, z toho 158 chlapců a 154 dívek. Ředitelem byl Jaromír Havránek z Boršic a zástupcem ředitele František Klvaňa z Buchlovic. V tomto školním roce vycházelo 46 žáků. Generální oprava školy se prováděla za školního provozu a vše bylo upraveno jako v novostavbě. Byla přistavena i sborovna, která velmi chyběla.

Mateřská škola - celkem bylo zapsáno 70 dětí. Ředitelkou byla Libuše Richterová z Uherského Hradiště. Vedoucí školní jídelny byla Danuše Pavlíková z MNV z Boršic.

Nová jména ulic - 8. 11. 1974 se konalo plenární zasedání MNV a mimo jiné se jednalo i o pojmenování ulic kvůli orientaci. Takto byly odhlasovány: Osvobození, Družstevní, Stoprounská, Stará Ves, Ulička, Hradská, Dlouhá, Zápotočí, Nábřeží, Nová, Podevsí, Kyjovská, K Přehradě, Raškoun, U Hřiště, Bosna, Hradišťská, Školní, Nad Humny, Trávníky, Podradovany, nám. Klementa Gottwalda.

Úmrtí nejstaršího občana - 30. 9. 1974 zemřel nejstarší občan Boršic pan Martin Bilík č. 219. 16. 10. 1974 by se dožil 100 let. Spolu se svou manželkou v červenci slavili 70 let společného života.

Vodní nádrž - za objekty JZD byla dokončena velká zavlažovací nádrž a vodovodní potrubí je vedeno až k vinohradům na Podradovanech, které byly nově vysázeny.

Nová komunikace - od JZD byla vybudována nová komunikace až ke štěrkovně, odkud se začal vozit štěrk na stavbu nové dálnice směr Brno.

Elektrifikace - Jihomoravské elektrárny Uherské Hradiště pokračovaly v rekonstrukci elektrického vedení a to od budovy MNV na Trávníky a Podradovany. Tato 2. etapa práce začala 2. září a ukončena byla koncem roku. 3. etapa v roce 1975.

Pohyb obyvatel v roce 1974

Počet obyvatel k 31. 12. 1974 byl 2 254. Narodilo se 46 dětí - 23 chlapců a 23 dívek. Zemřelo 18 občanů - 11 mužů a 7 žen. Sňatků bylo uzavřeno 51. Přistěhovalo se 66 osob, odstěhovalo se 53 osob. Domovních čísel bylo 576.

ROK 1975

Hřbitov - 28. 10. 1975 byla zaplněna novými hroby již první polovina hřbitova a začalo se pochovávat ve druhé polovině.

Televize - koncem roku vlastnily již 4 rodiny barevnou televizi, která stála 12 tisíc Kčs.

Pohyb obyvatel v roce 1975 - k 31. 12. 1975 bylo v Boršicích 2 244 obyvatel. Narodilo se 47 dětí - 24 chlapců a 23 dívek. Zemřelo 21 občanů - 12 mužů a 9 žen. Odstěhovalo se 62 osob, přistěhovalo se 52 osob, domovních čísel bylo 581.

30. výročí osvobození obce - 25. 4. 1975 se konala slavnostní schůze MNV. Na tuto počest zde 25 pionýrů složilo svůj pionýrský slib a bylo vyznamenáno hodně našich občanů za dlouholetou činnost v národním výboru, uděloval ONV. Nejvyšší vyznamenání od ÚV KSČ obdržel pan Josef Soustružník a pan František Čuma. Rada MNV předala diplomy i nejlepším kolektivům za dobrou práci a reprezentaci obce - myslivci, Červený kříž, kolektiv učitelů ZDŠ a MŠ a dechová hudba Boršičanka. Za odboj a ilegální činnost za II. světové války - Stanislav Mikula, Rudolf Pavlínek, Ladislav Papay, Václav Havlíček. Za zvelebení obce obdrželo hodně našich občanů diplomy.

Slavnostní vítání do života - 31. 5. 1975 bylo slavnostní vítání do života dvou dětí, které se narodily v den 30. výročí osvobození naší obce. Byly to tyto děti: Ladislav Gabriel, č. 164, se svými rodiči - Ladislavem a Irenou, a Jitka Gabrielová, č. 200, se svými rodiči - Štěpánem a Marií. Kmotry byli Miroslav Vávra, který se narodil 30. 4. 1945, v den osvobození obce, s manželkou Evou, kteří přišli v kroji. Byla to velká slavnost, hrála i Boršičanka.

JZD Družba - 27. 11. 1975 bylo slavnostní sloučení družstev. Ve sloučeném družstvu byly: Boršice, Stříbrnice, Medlovice, Újezdec, Hostějov, Osvětimany, Buchlovice, Staré Hutě, Stupava. Sloučeno bylo 3 413 ha a 1 183 členů. Průměrná měsíční mzda pracovníka JZD byla 2 125 Kčs. Průměrná hodinová mzda byla 13 Kčs.

Slavnost 30. výročí osvobození - zahájili požárníci stavěním máje, následovala oslava, při níž byly položeny věnce u obou pomníků I. a II. světové války. Po setmění byl ohňostroj nad Pondělkovým, na cestě do Tučap. Tím byl ukončen slavnostní den.

Návštěva - 5. 2. 1975 navštívilo naši obec 34 sovětských turistů z dalekého města Irkutsk.

Knihovna - mladí svazáci znovu upravili a dali do užívání místní lidovou knihovnu nad provozovnou holičství. Tato knihovna několik let nebyla otevřena.

Československý červený kříž - měl 171 členů, z toho 24 členů dorostu. Získali 44 dárců krve. Pomáhali při první pomoci v obci i v JZD.

Svaz invalidů - měl 37 členů, z toho 33 mužů a 4 ženy nad 50 let. Odpracovali 980 hodin při různých akcích. Pořádali zájezdy.

Svaz zahrádkářů a ovocnářů - měl 275 členů, každý člen měl za úkol zasadit jeden strom, což bylo hodně překročeno. Každý rok pořádali výstavu a ochutnávání vína. Pořádali přednášky a zájezdy.

TJ Sokol - předsedou byl Václav Fryšták, pak tuto funkci převzal MUDr. Kročil. Koncem roku přibyl nový oddíl - turistický oddíl mládeže s 20 členy. Vedoucí Jarmila Hanáková - Saxana. Oddíl šachový - měl 4 družstva. Družstvo „A" hrálo v krajském přeboru. I další družstva si vedla dobře, a to nejen v rámci okresu, ale i v celorepublikových soutěžích. Vedoucí byl Josef Ludvíček.

Školství - mateřská škola měla ve školním roce 1974/75 zapsáno 70 dětí, z toho předškolních 34. Ředitelka - Libuše Richterová z Uh. Hradiště. Mateřská škola navázala družbu se slovenskou mateřskou školou v Mnichovej Lehotě. Šatny byly vybaveny dětskými skříňkami, které zhotovila přidružená výroba JZD v Bánově, hodnota 40 tisíc Kčs.

Základní devítiletá škola - ve školním roce 1974/75 navštěvovalo školu 306 žáků, z toho 151 chlapců a 155 dívek. Ředitel - Jaromír Havránek, zástupce ředitele - František Klvaňa. Bylo celkem 12 tříd. Generální oprava horní školy byla dokončena.

Zdravotnictví - v roce 1975 byly Nedakonice přeřazeny do Polešovic, takže do Boršic patřily jen Stříbrnice. V roce 1975 odešla do důchodu paní Častulíková ze Stříbrnic a na její místo nastoupila sestra Jitka Čagánková z Nedakonic. V roce 1975 probíhala celostátní akce - očkování proti tetanu, rozdělená na tři části, poslední očkování se konalo 6. - 12. října. Všem byl proveden zápis do občanského průkazu. Dárcovství krve - 4. 2. 1975 byli odměněni čestní dárci krve. MUDr. Kročil obdržel Jánského plaketu za deset odběrů krve. Paní Marie Gabrielová, č. 288, darovala krev již třicetkrát a obdržela zlatou plaketu.

Brigády - v měsíci lednu byl vydlážděn nový chodník v Bosně až k hlavní silnici. 8. března a pak 7. dubna se betonovalo na hřbitově - nové pásy pro hroby a dokončovalo se nové potrubí pro vodovod.

Kulturní dům - pokračovalo se na této akci a odpracováno bylo 10 245 brigádnických hodin, hodnota díla 437 tisíc Kčs.

Veřejné osvětlení - práce byla dokončena a vyměněno bylo 45 nových svítidel.

ROK 1976

Volby do zastupitelských orgánů - konaly se 22. a 23. října 1976 v obřadní síni MNV. Zapsáno bylo 1 523 voličů, k volbám přišlo 1 519 voličů. Zvoleno bylo 30 poslanců do MNV, z toho 20 mužů a 10 žen. 11. listopadu se konala slavnostní ustavující schůze MNV. Předsedou byl znovu zvolen Miroslav Skupina, č. 484, místopředsedou František Klimek, č. 417, tajemníkem Matouš Fryšták, č. 289. Do ONV byla zvolena Marie Tomášů, č. 525.

Družstevní výstavba - v červenci byla zahájena výstavba čtyř bloků po šesti bytových jednotkách, třípokojové byty, celkem 24 bytových jednotek.

Úprava obce a akce „Z" - 30. dubna se konala národní směna. Na KD se betonovalo v sále, na hřbitově se betonovaly další pásy pro hroby, v MŠ se kopaly základy pro rozšíření kuchyně. Svazáci provedli brigádu na dokončení místnosti pro knihovnu a ta byla po dlouhé době zase otevřena. V měsíci květnu a červnu se začala úprava části domu Kropáčových pro novou prodejnu zeleniny. 3. srpna byla tato prodejna otevřena. Od 25. září začínala brigáda na KD v plné míře. Umývání oken a všeho po malířích, úklid a úprava okolí. Od 11. října se plně pracovalo, zapojení elektřiny, kladení parket, pastování a poslední úpravy. Hodně občanů bylo ochotno přiložit ruce k dílu, aby byl tento kulturní stánek dodělán. Nejvíce poděkování si zasloužil předseda MNV Miroslav Skupina, poněvadž nejvíce starostí leželo na jeho bedrech.

ZDŠ - ve školním roce 1975/76 navštěvovalo ZDŠ 300 žáků, z toho 147 chlapců a 153 dívek. Ředitelem byl Jaromír Havránek a zástupcem ředitele Oldřich Vařečka. U dolní školy byly zabetonovány sloupky na oplocení školního pozemku. V tomto školním roce ukončilo školní docházku 37 žáků. Na střední školu bylo přijato 10 žáků, na učební obor s maturitou 2 žáci, ostatní do učebního oboru.

Mateřská škola - zapsáno bylo 75 dětí, během roku se stav zvýšil na 85 dětí. Ředitelka - Libuše Richterová z Uh. Hradiště.

Slovácké hody - 16. a 17. října byly poprvé v historii obce slaveny slovácké hody s právem v novém kulturním domě v novém sále, který byl neoficiálně pro tuto slavnost poprvé otevřen. Stárci byli - Cyril Brázdil, č. 337, a Helena Trávníčková, č. 118, František Náplava, č. 79, a Marie Vydrová, č. 404.

Kliment Veverka - 2. ledna 1976 zemřel pan Kliment Veverka, č. 50, byl dlouholetým funkcionářem MNV, patřil mezi zakladatele KSČ, byl dlouholetým kronikářem obce Boršice - několikrát vyznamenán.

Oskar Růžička - 15. března 1976 zemřel Oskar Růžička, č. 250, ve věku 79 let, byl dlouholetým řídícím učitelem školy v Boršicích. Působil zde od roku 1919.

Pohyb obyvatel v roce 1976 - k 31. 12. 1976 bylo v Boršicích 2 250 obyvatel. Narodilo se 27 dětí, zemřelo 21 občanů, odstěhovalo se 50 občanů, přistěhovalo se 40 občanů, domovních čísel bylo 582.

ROK 1977

Školní jídelna - byla provedena úprava domu po Jindřichu Blažíčkovi, kde byla zřízena školní jídelna pro 194 strávníků. Otevřena byla 1. 9. 1977 - hodnota 80 tisíc Kčs.

Plenární zasedání - byla vyhlášena nová soutěž na rok 1977, představitelé obce vyhlásili výsledek soutěže za rok 1976 - nejlépe upravený rodinný domek a okolí - Cyril Zach, nejvíce brigádnických hodin na kulturním domě odpracoval - Alois Zapletal.

Počasí - na Velikonoce si příroda přišla na své - 9. 4. 1976 na Bílou sobotu celý den padal sníh a sobota byla opravdu bílá, foukal studený vítr a tvořily se závěje, musel jezdit i pluh. O svátcích mrzlo až -3 °C a sněžilo, všechno rozkvetlé pomrzlo.

JZD Družba - letadlo JZD Družba s pilotem J. Štefánkem patřilo k nejlépe využívaným strojům po celém okrese. V obilovinách se zařadili na 3. místo v okrese, v cukrovce na 1. místo a na 2. místo v Jihomoravském kraji. Ovoce - žádný výnos kvůli jarním mrazům. Průměrná měsíční mzda - 2 075,- Kčs.

Úprava obce - v červenci 1977 byla brigáda na stavbě nového mostu na Pastvisku - hodnota díla 128 507,- Kčs. V srpnu byla brigáda na kulturním domě, obkládal se dřevem sál a předsálí. Na Trávníkách se pokládaly obrubníky na chodník a okolo parčíků. Oprava komunikace Raškoun - 80 131,- Kčs. Byla zahájena výstavba v akci Z - pohostinství v kulturním domě - vyčerpáno 750 tisíc Kčs.

Školství - ve školním roce 1976/77 navštěvovalo ZDŠ 305 žáků ve 13 třídách. Ředitel - Jaromír Havránek, zástupce ředitele - Oldřich Vařečka. V mateřské škole bylo zapsáno 73 dětí, během roku se počet zvýšil na 80 dětí. Ředitelka - Libuše Richterová z Uherského Hradiště.

Zdravotnictví - v roce 1977 byla změna na zubním oddělení, MUDr. Balatý odchází do Uherského Hradiště na zubní polikliniku a na jeho místo nastoupila MUDr. Chrástková z Uherského Hradiště.

Kultura - byly pořádány plesy, oslava MDŽ, přednášky, zájezdy, výstavy. Hody s právem díky funkcionářům v roce 1976 nebyly - jen zábava.

Slovácký koštéř - 1. července 1977 si v sále kulturního domu dali dostaveníčko všichni, kdo mají rádi pěknou písničku. 17 zpěváků se představilo za doprovodu dechové hudby Boršičanka pod vedením učitele Josefa Šimka. 1. místo získal František Durník s písní „Víno, víno, vínečko červené", který jako vítěz reprezentoval Boršice v okresním kole v Uherském Hradišti a získal 2. místo i cenu diváka. 3. místo v Boršicích získala Božena Niklová s písní „Zapadá slunéčko" a cenu poroty Alois Pastorek z Uherského Hradiště (boršický rodák) s písní „Evičko, Evo".

Pohyb obyvatel - k 31. 12. 1977 bylo v Boršicích 2 213 obyvatel, narodilo se 36 dětí, zemřelo 23 osob, přistěhovalo se 29 občanů a odstěhovalo 69 občanů.

 

ROK 1978

Výstavba v obci - v kulturním domě - pohostinství se prováděla elektroinstalace, vodovody a začalo se s omítkami, v zimním období obklady, dlažba a obložení stěn.

Hřbitov - byl upraven vchod na hřbitov, byla tam namontovaná nová brána a na hřbitov, jako vchod, pouze malá branka, aby se tam nejezdilo auty.

Kanalizace - byla dodělaná v ulici Dlouhá, také most u Kovaříkového, kanalizace u prostředního mlýna, koberec na silnici od křižovatky směrem ke Stříbrnicím, okolo kavárny Gréta a okolo hostince u Gabrielů.

Škůdci - v tomto roce byl mimořádný výskyt vosí a hodně lidí bylo jimi poštípáno, museli vyhledat lékařskou pomoc, též ovoce bylo jimi poškozeno. Dále bylo velmi mnoho slimáků a vše bylo od nich polezené, hodně bylo i mandelinky bramborové a několikrát se muselo stříkat.

JZD Družba - družstvo mělo k 31. 12. 1978 - 1 255 členů, z toho byla polovina důchodců. 729 bylo denních pracovníků. Od 1. 1. 1978 byla změna ve funkci ekonoma, odešel Ladislav Kouřím a nastoupil Rostislav Němec z Medlovic. Průměrná mzda činila 2 042,- Kčs. JZD Družba zakoupilo 2 autobusy na svážení zaměstnanců do Boršic, měli své pravidelné linky. Jeden na Osvětimany, druhý Buchlovice - Staré Hutě.

Vyznamenání - u příležitosti MDŽ byla přijata u předsedy ONV Zlatníka naše občanka paní Filomena Tesařová, č. 112, dělnice n. p. Slezan ve Starém Městě. Byla vyznamenaná jako nejlepší pracovnice tohoto podniku.

Oddíl šachistů - uspořádal 15. a 16. dubna 1978 ve spolupráci s komisí pro mládež a pod záštitou JZD Družba celostátní turnaj „Velká cena ČSSR" dorosteneckých a žákovských družstev v šachu. Tohoto turnaje se zúčastnilo 53 družstev z celé republiky. Skvělého úspěchu dosáhli naši zástupci Boršic, stali se tak nejúspěšnějším oddílem. V dorostenecké sestavě zvítězil Sokol Boršice A - 34 bodů. V žákovské kategorii získali 6. místo - 34,5 bodů.

Kulturní akce - v zimních měsících 2 plesy, šibřinky, fašank a různé akce. Ale TJ Sokol zahájila řadu kulturních pořadů prostřednictvím Pragokoncertu Praha. Vystupovalo zde několik významných zpěváků a hudebních skupin z Prahy - v novém kulturním domě.

Slovácký koštéř - znovu byl uspořádán 2. 6. 1978 již druhý ročník o „Slovácký koštéř". Přihlásilo se 12 zpěváků, které hodnotila odborná porota z řad hudebníků. 1. místo - Jindřich Krsička, člen Boršičanky, 2. místo - Božena Niklová, prodavačka Jednoty, 3. místo - Karla Chvílová, učitelka ZDŠ. Cenu diváka získal Miloš Tománek.

Mateřská škola - zapsáno bylo ve školním roce 1977/78 89 dětí. Ředitelka - Libuše Richterová z Uherského Hradiště. Školníci - manželé Šedovi, č. 461, odchází do důchodu, nastupuje Marie Ondrůšková, č. 213, školnice, Marie Kmentová, č. 109, uklizečka, kuchařky - Ludmila Hlaváčková, č. 72 a Soňa Krsičková, č. 577.

Základní devítiletá škola - v tomto školním roce navštěvovalo ZDŠ 301 žáků, ve 12 třídách. Ředitel školy - Jaromír Havránek, zástupce ředitele - Oldřich Vařečka, oba z Boršic.

Úmrtí - 27. září 1978 zemřel Josef Šimek, učitel na zdejší ZDŠ. Byl uměleckým vedoucím DH Boršičanka, dirigent, cvičil žáky na hudební nástroje a vedl pěvecký sbor na ZDŠ. 30. března 1978 zemřel ve Vážanech Josef Řepa, který byl dlouholetým členem Boršičanky a uměleckým vedoucím před Josefem Šimkem. Složil „Boršickou polku".

Stav obyvatel - k 31. 12. 1978 bylo v Boršicích 2 225 obyvatel a 593 čísel domů.

ROK 1979

MNV – předseda Miroslav Skupina, místopředseda František Klimek, tajemník Matouš Fryšták, účetní Anna Havránková, předseda místního hospodářství Josef Šeda, pracovnice Jaroslava Hůlková.

Místní prádelna – byla v domě Miroslava Dvouletého, č. 106 (za potokem), vedoucí Františka Doložílková,
č. 494.

Prodejny:

Prodejna obuvi na č. 400 – Milada Kedroňová od 27.2.1979 odešla do důchodu a na její místo nastoupila Ludmila Heliová, č. 528.
Průmyslová prodejna – Jan Dudešek odešel do důchodu, nová vedoucí - Marie Lancouchová z Velehradu.
Prodejna textilu na kavárně Gréta – paní Běťáková z Osvětiman ke dni 1. 7. 1979 odešla do důchodu, nová vedoucí – Božena Niklová, č. 406
Papírnictví – Karel Buchtík, č. 559
Prodejna Jednoty – vedle MNV – Jarmila Brunclíková, č. 202
Prodejna potravin – Raškoun – Miloslav Dudešek, č. 462
Nová kavárna KD – od 7. 4. 1979, vedoucí – Marie Bednářová, č. 356
Masna – Antonín Sluka ze Zlechova
Prodejna Pramenu – bytovky JZD, vedoucí – Marie Hanáková, č. 414

Byla povolena činnost podle vyhlášky 20/65 Sb. a to:
Dvořan František, č. 447, bednářství
Štolfa Antonín, č. 430, bednářství
Vávrová Josefa, č. 188, šití a žehlení krojů
Cigoš Bohumil, č. 405, obuvník

V roce 1979 byly zkolaudovány nové rodinné domy:
Mišťúrikovi č. 593, Tomášů č. 595, Matouškovi č. 599, Širůčkovi č. 600, Frýbortovi č. 601, Trávníčkovi č. 602, Gottwaldovi č. 606, Šáchovi č. 605, Pavlišovi č. 607, Horkovi č. 608, bytovka č. 597 a č. 598.

Kulturní dění – tento rok byl velmi bohatý na plesy, besedy, kulturní pořady, oslavy, přednášky, zájezdy a výstavy.Mimo jiné hrála zde dechová hudba Mistříňanka, Moravanka, Bojané, Schovanky, estráda z Brna, národopisný soubor Hradišťan, různí zpěváci a herci z Prahy a Brna. 1. června hrála cimbálová muzika Dolina ze Starého Města při soutěži o Slovácký koštéř, kde soutěžilo 8 amatérských zpěváků za odborné poroty. 1. místo obsadila Jarmila Hanáková s písní Kebych bola, tak jak nejsu bohatá. 2. místo obsadil Josef Franta s písní Keby ste to moja mamka věděli a Proč ten ptáček pěkně zpívá a získal i cenu diváka. 3. místo obsadil Václav Strašák (člen Boršičanky) s písní Oře šohaj oře.

Pohyb obyvatel – k 31. 12. 1979 bylo v Boršicích 2 230 obyvatel. Narodilo se 29 dětí a zemřelo 26 občanů. Bylo uzavřeno 26 sňatků. Přistěhovalo se 50 občanů, odstěhovalo se 37 občanů. Domovních čísel bylo 608.

Kroniku průběžně přepisujeme do elektronické podoby.