Navigace

Obsah

KRONIKA 1951-1960

ROK 1951

Tělovýchovná jednota Sokol – 11. února 1951 se konala v hostinci u Zámečníků slavnostní ustavující schůze Tělovýchovné jednoty Sokol. Byly provedeny volby funkcionářů jednoty. Starostou byl zvolen Oskar Růžička, řídící učitel.
Oprava státní silnice – 16. dubna se začalo pracovat na opravě státní silnice–křižovatka–Boršice–Stříbrnice–Kyjov. Naposledy se opravovala v roce 1927.
První máj – v tomto roce se začaly oslavy 1. máje, za účasti žáků národní školy, studentů, složek NF a občanů.
JZD – v roce 1951 již mělo 40 členů, vesměs dělníků s celkovou výměrou 18 ha, jenž si každý sám obdělával. Někteří členové výboru družstva nebrali své funkce odpovědně, činili různé přehmaty, špatné plánování a jiné. To se projevilo na výsledcích. Řešily se osobní spory, místo společné práce. K 1. srpnu vlastnilo JZD Boršice traktor ,dvě vlečky, dva pluhy a 1 pár koní.

Zajištění faráře – koncem července 1951 měl odejít na léčení pan farář do Poděbrad, ale byl státní policií zajištěn a dodán do kněžského internátu. Důvod neznámý. Propuštěn byl 14. prosince 1951 a vrátil se do Boršic.
Předání nové úřadovny MNV – 28. října 1951, kdy se vzpomínalo 33. výročí vyhlášení ČSR, byla slavnostně otevřena nově adaptovaná úřadovna MNV, za účasti občanů. Finanční náklad činil 60 tisíc Kčs, zdarma byla odpracovaná hodnota díla za 17 tisíc Kčs. Úřadovny byly vybaveny novým nábytkem.
Exhumace rumunských vojáků – 12. prosince 1951 přijela do Boršice exhumační četa, která provedla výkop pozůstatků pěti rumunských vojáků, kteří položili své životy při osvobozování Boršic 29. 4. 1945 a převezla je do Brna na ústřední hřbitov do společného hrobu všech padlých vojáků v ČSR.

ROK 1952

První inseminační tele - narodilo se 29. února 1952 (umělé oplodnění) u Šimona Buchtíka č. 320 (Bosna).
Vynesení rozsudku – 21. března 1952 byl před státním soudem v Uherském Hradišti vynesen rozsudek s 11 člennou skupinou, kteří ukrývali a pomáhali v útěku hledaným osobám. Z toho byli i dva občané z Boršic: Josef Gargulák, mlynář č. 225 a Ignác Bilík, učitel č. 219. Josef Gargulák – 3 roky vězení, Ignác Bilík – 12 let vězení. Zajištěni byli 17. 3. 1951. Josef Gargulák propuštěn na amnestii v r. 1953 – po volbě prezidenta Zápotockého.
Volba nového předsedy MNV – 11. října 1952 byla volba nového předsedy místo odvolaného předsedy Josefa Janíka č. 137. Zvolen byl Mojmír Čuba, poštovní úředník, rodák se Starého Města, 33 let, bytem Boršice (poštovní byt) od r. 1949, manželka pošmistrová v Boršicích. Byl velmi činným v obci i v Sokole.
Socializace vesnice – během roku 1952 byla přesvědčovací akce k získání malých a středních zemědělců pro většinové družstvo. Tato akce byla trvalým oříškem jak pro funkcionáře strany KSČ, MNV i akčního výboru NF. Byly utvořeny skupinky, které navštěvovaly občany doma nebo je zvaly na MNV. Po dvou měsících byl výsledek nulový. Lidé měli obavy z bídy a nedostatku a před vložením svého majetku do družstva se zadlužením, protože se začalo se stavbami kravínů a vepřínů. Předsedkyní byla Františka Žáková č. 20.

ROK 1953

Zrušení potravinových lístků a měnová reforma
Dnem 1. června 1953 byl zrušen lístkový systém na prodej potravin, textilu a průmyslových výrobků. (od roku 1939 = 14 let)
Zároveň byla provedena měnová reforma, tj. nová měna. Výměna se prováděla od 1. do 4. června 1953. V Boršicích se konala výměna 2. 6. v hostinci u Dvouletých. Peníze byly vyměňovány na občanský průkaz a lístek pro domácnost. Každý majitel domu si mohl vyměnit na každého člena své rodiny 300,- Kčs staré měny, v poměru 1:5 tj. 60,- Kčs, ostatní peníze se měnily v poměru 1:50. Z vyloučení výměny 1:5 byli byli postiženi živnostníci a vesničtí boháči. Ti mohli vyměnit jen 1:50. V Boršicích činila částka ve staré měně 3.468.941,- Kčs. Nová měna 159.991,- Kčs. Peníze uložené na vkladních knížkách byly převedeny takto: do 5 tisíc – 1:5, od 5 tisíc do 10 tisíc – 1:6,25, od 10 tisíc a výše – 1:750. Pohledávky a dluhy 1:5. Nové peníze byly v hodnotě 100,-, 50,-,25,-,10,-,5,-,3,- a 1,- Kčs. Drobné mince – 25 hal, 10 hal, 5, 3 a 1 haléř. Bylo postiženo hodně rodin, kteří měli peníze doma a ne v peněžních ústavech.
Ceny životních potřeb – po zrušení lístkového systému a měnové reformě: chléb 1 kg – 8,- Kčs, pečivo – 1.50 Kčs, mouka 1 kg – 12,- Kčs, krupice - 11.80 Kčs, rýže 1 kg – 40,- Kčs, cukr – 15,- Kčs, káva 1 kg – 300,- Kčs, čaj – 240,- Kčs, sádlo - 60,- Kčs, máslo – 80,- Kčs, vejce - 3.80 Kčs, mléko 1 l – 4.20 Kčs, maso hovězí 1 kg – 40,- Kčs, vepřové – 50,- Kčs. Od 1 října 1953 usnesením vlády byly sníženy státní maloobchodní ceny potravin od 5% - 48%.

ROK 1954

Chřipková epidemie – v měsíci únoru postihla naši obec tak silná epidemie chřipky, že obvodní lékař dr. Lipner z Buchlovic musel uzavřít mateřskou školu i národní na neurčito, byla uzavřena i nemocnice, protože toto postihlo celý okres. Muži byli odolnější, protože měli dobrou prevenci v dostatku slivovice. Koncem února bylo zase vše v pořádku.
Předání praporu – 13. března 1954 se konala slavnostní schůze MNV. Zároveň zde bylo projednáno o nových zákonech pro volby do národních výborů všech stupňů. Při této slavnostní schůzi byl předán MNV v Boršicích putovní rudý prapor okresu uhersko-hradišťského, protože byl vyhlášen vítězem národních výborů v této soutěži.
Pionýři – 30. dubna 1954 pionýři při národní škole slavili své 5. jubileum trvání. Byli zde i noví pionýři, kteří skládali slib.
Volby do národních výborů – Vláda ČSR vyhlásila dnem 15. března 1954 volby do národních výborů všech stupňů, které se měly konat 16. května 1954. Pod působnost volební komise NF pro volbu KNV patřily obce Buchlovice, Boršice, Stříbrnice, Medlovice, Újezdec.
Dne 16. května se konaly volby. Volební místnosti byly dvě, jedna v sále u Zámečníků, druhá v obřadní síni MNV. Zapsáno bylo 1 196 voličů, z toho se zúčastnilo voleb 1 257 voličů, mimo obec volilo 12, na voličský průkaz volilo 10. Zvoleno bylo 20 kandidátů do MNV.
Do ONV byl zvoleni: Petr Taťák č. 92, obdržel 548 hlasů, Kliment Veverka č. 50, obdržel 450 hlasů,
27. května 1954 se konala v sále u Zámečníků ustavující schůze nově zvoleného MNV. Po složení předepsaného slibu byla volba předsedy MNV a jednomyslně byl zvolen dosavadní Mojmír Čuba, č. 7, tajemníkem František Martykán 10:9 hlasů.
Byly ustanoveny jednotlivé komise.
30. května se konaly doplňující volby obvodu č. 3. kde Ondřej Janík neprošel 33:37 hlasů. Byl navržen Matěj Trávníček č. 118, zvolen 70:1 hlasu.

Předání zdravotního střediska – 6. června 1954 byl slavnostní den, protože bylo předáváno nové zdravotní středisko, dílo zbudované svorným pracovním úsilím mnoha občanů. Bylo adaptováno z bývalé hospody J. Seidlera. Byla zde zřízena ordinace praktického lékaře, zubní, dětský a ženský lékař a poradna pro matky a děti.
Úplné zatmění slunce – bylo 30. června 1954. Začátek ve 12.45 hodin, úplné ve 14.00 hodin.
Archeologické nálezy – v srpnu 1954 navštívila expedice archeologů prehistorického ústavu Filozofické fakulty z Brna Boršice a zkoumala zde nálezy. Na trati Stoprouny, parc. č. 2526 byly nalezeny pazourkové nástroje lovců mamutů, ze starší doby kamenné. V trati Rybníky u dolního mlýna, po obou březích potoka Dlouhá řeka byla nalezena keltská osada z období mladolatenského. Byly nalezeny zbytky jedné chaty (sídelní jámy) na parcele č. 513, kde byla hliněná pec, mnoho keramiky – střepů, hliněná kolečka, zbytky železných nástrojů, zvířecích kostí. Nález asi z I. století před našim letopočtem. Na trati Stoprouny, parcela 2413 byly v r. 1936 nalezeny dva hroby. Byl zde nalezen kostrový hrob asi 24 letého muže, který byl milodary datován do doby velkomoravské – IX.století. U dosti zachovalé kostry bylo nalezeno: železná sekyra, po pravém boku železný nůž, skleněné korálky, bronzový prsten, dvě bronzové náušnice a křesací pazourky s ocilkou. O těchto nalezištích napsal pro kroniku prof. dr. František Kalousek a dr. R. M. Pernička. Tito archeologové byli ubytovaní ve škole (10 posluchačů filozofické fakulty, prof. dr. Kalousek a dr. Pernička) po dobu 14 dnů.

Zahájení provozu zdravotního střediska – 17. října 1954 bylo MNV předáno Okresním ústavem národního zdraví v Uherském Hradišti úplně zařízené a vybavené zdravotní středisko a tímto dáno do provozu. Novým a prvním obvodním lékařem byl MUDr. M. Sklenář, který byl zde i ubytován s rodinou, 31 let. Do obvodu patřily obce Boršice, Stříbrnice a Nedakonice. Zdravotní sestra byla Anna Bukvaldová z Polešovic.
JZD – předsedkyně JZD Františka Žáková rezignovala na svou funkci, novým předsedou se stal Jan Šimon č. 354.
Koupaliště – již v květnu 1954 byl proveden výkop, ale nebylo možno betonovat, protože nadřízené orgány špatně zajistily materiál a finance.

ROK 1955

Pálenice – koncem února bylo ukončeno pálení slivovice v místní pálenici (u Kovaříků). Vypálilo se 8 tisíc litrů, zaplaceno za pálení bylo 330 tisíc Kč.
Počasí – byl to rok, kdy nepřálo počasí. Byly četné bouřky a lijáky, které nadělaly mnoho škody. V zimě zase časté sněhové bouře, závěje a vichřice. Koncem května krupobití a pak do rána mráz.
Místní spartakiáda – 22. května 1955. Pořádala ji škola v Boršicích a sportovní organizace Sokol. Cvičení na hřišti se zúčastnily všechny třídy a dorostenky Sokola.

ROK 1956

Trhy – Boršice byly výkupním střediskem skotu a selat. Každý druhý čtvrtek zde probíhal trh. Dováželi sem dobytek z Vážan, Ořechova, Tučap, Stříbrnic, Medlovic, Újezdce a Hostějova.
Škola – ve školním roce 1956/57 byl založen mičurinský kroužek na pozemku 0,5 ha, který dal MNV k dispozici. Vedoucím byl Cyril Roubalík, učitel. Pěvecký kroužek založila Olga Berková, měl 40 členů a účinkovali ve škole i na veřejnosti. Národopisný kroužek vedl učitel František Marťán. Měl 40 členů a oživil staré zvyky a hry. Kroužek ručních prací navštěvovalo 25 děvčat a vedla jej paní Božena Sukupová, č. 296.
Zimní zemědělská škola – byla v Boršicích zřízena pro obvod obcí Buchlovice, Břestek, Tupesy, Zlechov, Kostelany, Stříbrnice, Medlovice a Újezdec. Škola byla dvouletá, vyučovalo se od 1.11. 1956 do 30.4. 1957 a to jednou týdně. Přihlášeno bylo 34 žáků, z Boršic 6 chlapců a 15 děvčat. Vedoucím školy byl učitel František Marťán.
Autobusová zastávka – na návsi byla postavena nová čekárna pro cestující ČSAD. Byly zde i veřejné záchody a prodejna tabáku a školních potřeb. 9. května 1956, u příležitosti 11. výročí osvobození naší obce, byla dána do provozu a to v obou směrech autobusové dopravy Uherské Hradiště – Osvětimany. Zároveň byly schváleny i další zastávky pro cestující a to na Trávníkách a v Raškouně.

Sportovní středisko – v roce 1956 se započalo s výstavbou sportovního areálu na hřišti. Byla postavena budova pro šatny, skladiště na nářadí, klubovnu, bufet a záchody. Začalo se také betonovat koupaliště. Předsedou Sokola byl MUDr. Sklenář, obvodní lékař, který byl též aktivním členem kopané. Výstavba areálu byla v zimním období zastavena. V roce 1958 byla celá akce ukončena.
Požár – 14. října 1956 vypukl požár na domě Ambrože Krpala č. 89 (v Raškouně), vše bylo v plamenech během několika minut, díky silnému větru se nepodařilo zachránit ani vedlejší dům Josefa Gabriela č. 88. Ostatní domy se podařilo zachránit za pomoci čtyř okolních sborů.

ROK 1957

Volby do MNV – konaly se 19. května 1957. Byly upraveny dvě volební místnosti - učebny 1. a 3. třídy osmiletky na návsi. Zvoleno bylo všech 25 členů MNV, 2 členové do ONV a 1 kandidát do KNV. 26. května se konala ustavující schůze nově zvoleného MNV v sále kina. Znovu byl zvolen dosavadní předseda MNV Mojmír Čuba, tajemníkem Jan Pernica, náměstkem předsedy Josef Závoda.
Školství – dnem 31. 12. 1957 ukončil učitelskou činnost člen učitelského sboru v Boršicích – Oskar Růžička. V Boršicích nastoupil na učitelskou službu 1. 3. 1919.
Předání školního hřiště a dětského koupaliště – v červnu 1957 předal MNV v Boršicích k Mezinárodnímu dni dětí dětské koupaliště a školní hřiště.
Vstup zemědělců do JZD – funkcionářům MNV, JZD, ONV se podařilo získat do družstva „výkvět zemědělců“, tj. největší sedláky a vzorné plniče svých povinností vůči státu po všech stránkách, jakož i vzorné hospodáře. V tomto roce začalo zcelování půdy, rozorávání brázd, čili socializace vesnice. Bylo hodně křiku, nadávek, padlo i pár facek.

ROK 1958

JZD – během roku 1958 rozšířilo členskou základnu o 75 členů s výměrou půdy 187 ha. K 31.12.1958 měli 350 ha zemědělské půdy, z toho 315 ha orné půdy.
Nová obřadní síň – na jaře roku 1958 byla nově zřízena obřadní síň v budově MNV. Tato místnost se uvolnila po odstěhování z bytu bývalého předsedy MNV. 14. července 1958 zde byl první sňatek: Václav Fryšták č. 201 a Jarmila Zámečníková č. 486. Oddávající byl Kliment Veverka, matrikářka Vlasta Vrlová č. 412. Dříve se přišli oddat civilně jen snoubenci a svědci, církevní sňatek měli až po 3 ohlášce, tj. za tři týdny. Novinkou se stalo, že oba sňatky se konaly v jeden den, za účasti všech svatebních hostů.
Obchod – 1. července 1958 byl zaveden v prodejně na návsi (tj. Spotřební družstvo Jednota) samoobslužný prodej. Prodejna byla vybavena zbožím všeho druhu, byla to první vesnická prodejna s tímto prodejem do košíků a ne pultovým. Bylo hodně zvědavců od nás i z širokého okolí a během šesti dnů byl přivítán i tisící návštěvník - Vlasta Vrlová č. 412.
Stav obyvatel – v roce 1958 bylo v obci 490 domů, z toho ve stáří do 50 let – 263 domů, do 100 let – 147, přes 100 let – 80 domů. Počet domácností – 529, počet bytů 482.

ROK 1959

Delegace družstevníků - z Afriky a Asie navštívilo v počtu 16 osob + tlumočníci obec Boršice a to v září 1959, kteří navštívili v Praze Mezinárodní seminář spotřebních družstev ze všech států světa.
Změna ve vedení obce - předseda MNV František Čuma přešel jako organizátor do JZD. Novým předsedou MNV byl zvolen náměstek Josef Závoda č. 475, na schůzi pléna dne 6. 3. 1959.
Kulturní akce - TJ Sokol uspořádal na hřišti 28. června - Tělovýchovný den, 11. července - Velký letní karneval a třetí říjnovou neděli Slovácké hody s právem.
Výstavba nové mateřské školy - projekt a plány vypracoval stavební technik Cyril Vojáček a počátkem dubna byla stavba zahájena. Během května a června byla hrubá stavba hotová. Byla to stavba akce „Z“. Do konce roku byla provedena elektroinstalace, omítky, okna, dveře. Hodnota 330 tisíc Kčs.
Místní lidová knihovna - tato se od roku 1948 stále stěhovala - byla dříve v místě zvaném Bašta, pak nahoře v bývalém hostinci Herberk a u Marášků. Nakonec byla postavena ve dvoře MNV místnost pro knihovnu a čítárnu.
Oprava kostela - kostel chátral, potřeboval opravy. Byl probourán hlavní vchod v průčelí - přímo ze schodiště. Tento vchod tam původně byl, ale kdy a proč byl zazděn není známo. Byla zbourána stará zákristie a postavena nová. Provedla se oprava střešní vazby a pokrytí novou krytinou, okopání omítky, znovu nahozeno, upravena hlavní věž a malá věžka - byly nahrazeny zinkovým plechem a natřeny, upraveny věžní hodiny. Lešení na věži provedli bratři Martin a Kašpar Tomášů. Oplechování věží provedli Alois Zapletal se strýcem Josefem Zapletalem ze Stříbrnic. Vedením těchto prací byl pověřen Vojtěch Taťák, technický dozor - Cyril Vojáček, předsedou výboru pro opravu kostela - František Andrýsek č. 163. Hodnota 140 tisíc Kčs. Ve věži byly nalezeny zápisy z roku 1791, psané kurentem a zápisy z roku 1904 pana děkana Jana Studeného. Znovu bylo vše vráceno do věže a byl tam přidán zápis z roku 1959.
První vítání občánků v obřadní síni MNV - se uskutečnilo koncem prosince 1959. Byly to tyto děti a jejich maminky:
Bronislava Kořínková nar. 25. 10. 1959 matka Marie č. 4
Anotnín Maňásek nar. 6. 11. 1959 matka Ludmila č. 93
Miroslav Grzegorzek nar. 12. 11. 1959 matka Marie č. 234
Petr Staufčík nar. 10. 11. 1959 matka Josefa č. 246
Jaroslav Hůlka nar. 30. 11. 1959 matka Jaroslava č. 370
Přítomen byl také jeden otec - Josef Kořínek č. 4.

V roce 1959 se narodilo 41 dětí, z toho 27 chlapců a 14 děvčat.
V tomto roce byl ustaven Sbor pro občanské záležitosti při MNV.


Československý Červený kříž - měl ke konci roku 168 členů, 87 bylo dobrovolných zdravotníků, 1 lékař. Byly utvořeny zdravotní hlídky, v obci 5, ve škole 2. Dobrovolných dárců bylo v obci 25.
Zdravotnictví - koncem roku 1959 se v obci vyskytla epidemie infekční žloutenky, u dětí 35 případů, u dospělých 8 případů. Všech 350 dětí bylo naočkováno i někteří z dospělých, kteří byli postiženi. Jedna injekce - 80,- Kčs - vše zdarma.
Školství - ve školním roce 1958/1959 bylo na škole 12 tříd, 14 členů učitelského sboru. K dispozici jen 7 učeben, třídy směnovaly. Nastoupili noví členové učitelského sboru - František a Ludmila Gajdošíkovi - přišli z Březolup, bydleli na č. 21. Eva Baťková - přišla z Vážan, Marie Válková - pedagogická škola Kroměříž, Jitka Melíšková - přišla z Gottwaldova, Pavla Otrusinová - přišla ze Starého Města, Josef Martykán - přišel z Tupes.
Důchodové zabezpečení - koncem roku bylo v Boršicích celkem 249 občanů, kteří pobírali důchod. Důchod sociální činil 192,- Kčs, manželé 280,- Kčs měsíčně, bylo jich 30. Zemědělské důchody - po 65 letech - 240,- až 360,- Kčs měsíčně, bylo jich 37. Starobní - po 60 letech stáří nebo po odpracování 20 let, od roku 1958 činil důchod 750,- až 1 500,- Kčs měsíčně.
JZD - mělo k 31. 12. 1959 185 členů, z toho trvale pracujících 92. Celkový majetek družstva k 31. 12. 1959 byl 3 940 527,- Kčs a hodnota staveb 1 200 610,- Kčs.

ROK 1960

Přehled historických událostí v tomto roce:
1. V roce 1960 byla schválena nová socialistická ústava a byla provedena změna názvu naší Československé republiky na Československou socialistickou republiku, čili nikoliv ve zkratce ČSR, ale ČSSR.
2. Oslavy 15. výročí osvobození naší obce.
3. II. celostátní spartakiáda.
4. Byla dokončena stavba nové mateřské školy.
V rámci tohoto výročí byla obec Boršice v akci „Zvelebení obcí a měst“ vyhodnocena v rámci okresu a umístila se na třetím místě.
Volby do krajských, okresních a místních národních výborů - byly to první volby v ČSSR, ne v ČSR. Byla změna u těch, kteří byli navrženi, nebyl to už člen výboru, ale poslanec. Do krajského národního výboru byl navržen poslanec František Šik z Buchlovic, předseda JZD Buchlovice. Do okresního národního výboru byl navržen František Čuma č. 483, předseda JZD Boršice. Do místního národního výboru bylo navrženo 26 poslanců, kteří byli všichni zvoleni. Počet voličů zapsaných do voličských seznamů - 1 324, počet voličů, kterým byly vydány volební lístky - 1 313, počet odevzdaných hlasovacích lístků - 1 285, počet hlasů odevzdaných pro kandidáty - 1 280. První volební místnost byla obřadní síň MNV a druhá zasedací síň MNV. Volby se konaly pravděpodobně v první polovině měsíce června 1960 ( v kronice není uveden datum), jelikož ustavující schůze nově zvoleného MNV se konala 23. června 1960. Byla provedena volba předsedy, náměstka, tajemníka, členů rady a komisí. Předsedou byl zvolen dosavadní předseda MNV Josef Závoda č. 475, náměstek Josef Soustružník č. 338, tajemník František Kostílek č. 374.
Předání nové mateřské školy - v neděli 28. srpna 1960 byla slavnostně předána a otevřena nová mateřská škola v areálu sportovního zařízení. Hodnota díla půl milionu Kčs. Státní pokladna věnovala 200 tisíc Kčs. Většina práce byla provedena brigádnicky, čili zadarmo. Podílely se na tom všechny složky NF, dále rodiče a občané. Průvod vyšel od staré mateřské školy zv. Bašta s hudbou. Pak průvod přešel na hřiště, kde byla nová mateřská škola slavnostně otevřena a 1. 9. 1960 zde nastoupili noví žáčci. Ředitelkou zde byla jmenována Marta Širůčková z Osvětiman. Mateřská škola měla dvě třídy a zapsáno bylo 60 dětí.
Zajímavý ples - v tomto roce se konal velmi zajímavý a žertovný „Papučový a vousatý ples“. Ženy v papučích a muži vousatí.

Sbor pro občanské záležitosti - začal pracovat v prosinci 1959, ale zapsán byl až v roce 1960. Jeho předsedou se stal Kliment Veverka č. 50, členové - Julie Polášková č. 379, Malvína Slámová č. 75, Bohumila Zaorálková č. 179 a Ferdinand Zemánek č. 235. Během roku bylo pětkrát vítání občánků (35 dětí), tři jubilejní svatby a předávání občanských průkazů.
Šachisté - již v roce 1960 si oddíl šachistů vedl velmi dobře, dosáhli až na první místo.
Školství - podle usnesení vlády a strany KSČ byly všem žákům přiděleny učebnice a školní pomůcky zdarma. Ve školním roce 1960/61 poprvé zahájil vyučování 9. ročník na střední škole v Boršicích, už to není osmiletá, ale devítiletá a to povinná. Přihlásilo se do ní 20 žáků. Zapsáno bylo celkem 333 žáků, ročníky 1-5 mají 204 žáků, ročníky 6-9 129 žáků. Celkem je 11 tříd. Třídy měly vyučování na směny. Škola měla velmi dobrou žákovskou dechovku pod vedením vedoucího dechové hudby Františka Hlaváčka a spolu s pěveckým a recitačním kroužkem účinkovali při všech slavnostech v obci.
JZD - hospodařili na výměře půdy 565,92 ha, z toho na orné půdě 484,30 ha. Počet členů v tomto roce byl 268. Celkový majetek družstva byl 7 622 134 Kčs, z toho úvěry 3 375 511 Kčs. Vlastní majetek 4 246 623 Kčs, z toho stavby 3 152 203 Kčs. Hodnota jedné pracovní jednotky byla 16 Kčs +1.30 Kčs naturálie. V rostlinné výrobě JZD splnilo úkoly, u hovězího masa je přebytek a u prasat je dluh ve výši 168 tisíc Kčs. Byla dokončena stavba ocelokůlny a opravářské dílny. Koncem roku se začalo se stavbou administrativní budovy.
Pošta - v roce 1960 byla pošta přemístěna do místnosti státní spořitelny, byla provedena rekonstrukce telefonní ústředny.
Počasí - v tomto roce nebylo příznivé, práce byly opožděny pro déšť, pak následovalo sucho a tím snížení výnosů.