Navigace

Obsah

KRONIKA 1931-1940

ROK 1931

Obecní volby – se konaly 27. 9. 1931 v hostinci u Dvouletých. Zapsáno bylo 930 voličů, zúčastnilo se 882 a nevolilo 48 voličů. Z toho platných bylo 871, neplatných 4, prázdných 7 hlasů. Starostou byl zvolen pan František Andrýsek č. 163, dne 19. 12. 1931 za stranu lidovou. Volba se konala opožděně, protože byl podán protest k Zemskému úřadu Brno, ale ten ho zamítl.
Silnice z Boršice do Nedakonic – 4. 11. 1931 se začalo vyměřovat a stavba zahájena 25. 1. 1932, dokončena v roce 1933.

ROK 1932

Změna na faře – 13 .3. 1932 odešel na odpočinek farář a konsistorní rada P. Antonín Štaffa a 17. 3. 1932 přivítali občané nového faráře P. Josefa Huta.
Nový most – 19. 9. 1932 se rozebíral starý most přes potok, směr Kout. Nový most byl rozšířen o 3 metry. Přitom se reguloval i potok. Most byl dán do provozu 19. 10 .1932.
Nezaměstnanost – v roce 1932 bylo v obci 94 nezaměstnaných.

ROK 1933

Klub fotbalistický – 9. 4. 1933 byl založen klub fotbalistický. Prvním předsedou byl František Dudešek, jednatelem učitel Osvald Cifr.
Konec platidel – ke dni 30 .6. 1933 přestaly platit 50 Kč bankovky z roku 1922.
Úmrtí – 25. 8. 1933 zemřel pan František Horenský, učitel v Boršicích a čestný občan Boršic, ve stáří 68 let. Pochován byl 27. 8. 1933 na místním hřbitově. Do Boršic přišel v roce 1890 a učil zde do 30. 6. 1925, celkem 35 let. Byl spisovatel, fotograf a milovník přírody. Zanechal hodně fotografií, které jsou v albech obce Boršice.
Regulace potoka – byla ukončena koncem roku 1933. Celkový náklad činil 357 tisíc Kč, z toho Boršice 100 tisíc Kč. 70% hradil stát.

ROK 1934

Živnostenská škola – zde působila, kdy byla založena není známo, ale 11. 7. 1934 byla zrušena ministerstvem školství
Mimořádný župní sjezd – 5. 8. 1934 se v Boršicích konal první mimořádný župní sjezd u příležitosti 40 letého trvání sboru dobrovolných hasičů. Přijelo z okolí na 200 hasičů. Polní mši sloužil farář v.v. P. Antonín Štaffa. Byly předány čestné diplomy a medaile za dlouholetou činnost ve sboru, za 20, 30, 40 let. Za 40 let ve sboru byli vyznamenáni: Josef Smýkal, učitel a kronikář, Martin Bilík č. 197, Václav Dvouletý č. 193, František Cigoš č. 171, Jindřich Gabriel č. 144
Nový kaplan – P. Vincenc Kukla měl 26. 8. 1934 první mši sv. a kázání na slova: „Nikdo nemůže dvěma pánům sloužit – Bohu a mamonu!“
Silnice ke Smraďavce – 26. 11. 1934 se začala vyměřovat silnice ke Smraďavce a 5. 12. byla stavba zahájena, pracovalo tam 84 dělníků. Ukončena byla v roce 1935.
Nezaměstnanost – koncem roku 1934 bylo 140 nezaměstnaných, 62 dostávalo podporu 60 Kč na týden po dobu 13-26 týdnů. Část jich pracovalo na stavbě dálkové silnice Brno – Uherské Hradiště, úsek Buchlovice – Stupava

ROK 1935

Silný mráz – 2. a 3. 5. 1935 uškodil stromům a vinicím, které kvetly. Ořechy a meruňky pomrzly a napadl i sníh.

ROK 1936

Ochrana stromů – ke konci dubna a začátkem května 1935 byl velký výskyt housenek. Lepily se pásy lepem, mačkalo se rukama denně, jinak by na stromě nezůstalo nic.
Fašismus – v Německu se nebezpečně rozpínal fašismus za vedení vůdce Adolfa Hitlera. I v Boršicích se konaly přednášky na téma „Civilní protiletecká ochrana“,muselo se zhasínat při vyhlášení zkušebních poplachů.

ROK 1937

Přivítání novokněze – 10. 7. 1937 přijel do rodné obce novokněz Petr Franta z č. 308 a 11. 7. měl v Boršicích svou první primiční mši svatou.

ROK 1938

Volby do obecního zastupitelstva - konaly se 12. 6. 1938. Bylo podáno 14 kandidátních listin. Zapsáno bylo 1 035 voličů, dostavilo se 945 voličů, nedostavilo 90 voličů. 26. 6. se konala volba starosty, znovu byl zvolen pan František Andrýsek č. 163, I. náměstek – Kašpar Pondělek č. 14, II. náměstek – Petr Taťák č. 92
Občanská beseda – oslavila 7. 8. 1938 své 70 leté trvání čtenářského spolku
Úmrtí – 2. 12. 1938 zemřel ve věku 77 let farář v.v. a konsistorní rada P. Antonín Štaffa. V Boršicích působil 34 let.

ROK 1939

Uzavření hostince – v lednu 1939 byl uzavřen hostinec zv. Herberk, majiteli Josefu Seidlerovi, byl žid a příslušný do Rakouska.
Obsazení Čech a Moravy – 15. března 1939 obsadilo německé vojsko Čechy a Moravu. 16. 3. projelo i přes Boršice německé vojsko. A tím byl zřízen „Protektorát Čechy a Morava“. Slovensko se osamostatnilo.
Odvody byly zastaveny, armáda byla rozpuštěna. I sama příroda se tomu bránila. V ty dny zuřila sněhová bouře s vichřicí a napadalo velké množství sněhu a byla nařízena povinnost na uklízení sněhu od křižovatky po Stříbrnice, Nedakonice, Tučapy.
Nápisy - od 19. září 1939 musely být na veřejných budovách, obchodech vyvěšeny nápisy, nejdříve německy, pod tím česky.
Potravinové lístky - od října 1939 byly zavedeny potravinové lístky, dvojjazyčné. Bez těch si nemohl nikdo nic nakoupit. Byly na cukr, maso, tuky, chléb, pečivo, mouku, mléko, mýdlo, šaty a jiné.

ROK 1940

Počasí – v druhé polovině prosince 1939 začaly silné mrazy a to trvalo po celé 3 měsíce roku 1940. Napadlo velmi mnoho sněhu a ještě v březnu ho bylo hodně.
Zavedení letního času – bylo z 31. 3. na 1. 4. 1940.
Výpis z časopisu „České slovo“, ze dne 9. 4. 1940 – pověst stará 700 let - v místech, kde stojí kostel sv. Václava, stával dříve kostelík sv. Petra a Pavla, který byl zbudován po příchodu sv. věrozvěstů Cyrila a Metoděje v 9. století. Bylo kopáno, ale nic se nenalezlo. Až pan učitel Hrubý provedl výkop na severozápadní straně kostela a byly objeveny mohutné základy zdí z pískovcových kamenů, široké 95 cm a sahající do hloubky 11 m, zde jsou ještě zbytky zdiva. Směřují od severozápadu k jihovýchodu a ztrácí se pod zdivem kostela. Tento kostelík sv. Petra a Pavla musel mít jen malé rozměry.

4. května končí zápisy kronikáře Josefa Smýkala, řídícího učitele v.v. pro nemoc.
Další zápisy jsou od kronikáře Klimenta Veverky.


Úpravy v kostele - v měsíci srpnu a září 1940 byl místní kostel vymalován, sochy a obrazy obnoveny a pozlaceny. Práce provedl malíř a pozlacovač Urban z Kroměříže. Celkový náklad činil 140 tisíc Kč.
Zatčení - v září 1940 byl gestapem zatčen obchodník František Koželuha, vězněn v Breslau.