Navigace

Obsah

Úspěšné dotační projekty obce Boršice

 

Obnova prvků v zahradě MŠ v Boršicích 2022

Registrační číslo žádosti: SZIF - 22/006/19210/672/172/003272

PlakátDotace:                    318 810 Kč

Vlastní zdroje:           79 703 Kč

Celkové náklady:    398 513 Kč

Projekt "Obnova prvků v zahradě MŠ v Boršicích" zahrnoval výměnu herních prvků jako náhradu za nevyhovující stávající herní prvky v zahradě mateřské školy nebo jejich funkční doplnění. Pořízeny byly: dvojhrazda, dřevěný vláček s vagónem (domeček), síťová houpačka – hnízdo, vahadlová houpačka, dřevěný mobiliář (lavice + stoly) – 6 ks, dále bylo zřízeno zastínění pískoviště.

PublicitaFotka


 
Přístavba odborných a kmenových učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy ZŠ F. Horenského v Boršicích

(Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004309)

Plakát

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíle předloženého projektu: Vybudování kmenových a odborných učeben, včetně vybudování školního poradenského centra, pořízení vybavení učeben a výpočetní techniky pro interaktivní výuku, zajištění bezbariérového přístupu pro žáky se zdravotním a tělesným postižením (zabezpečeno novým výtahem), včetně výstavby bezbariérových toalet, úprava venkovního prostranství (sadové úpravy), zajištění vnitřní konektivity, zvýšení kapacity kmenových učeben s vazbou na řešení sociální inkluze dětí se SVP.

Specifické cíle předloženého projektu:

Výsledkem projektu budou nové učebny, které umožní zavedení nových metod výuky s důrazem na získání praktických znalostí a dovedností. Dalším výsledkem bude možnost bezbariérového užívání budovy pro žáky se zdravotním nebo tělesným postižením.

Publicita

publicita

Publicita

Plakát

Plakát


 
Sázíme stromy  - Boršice

Cílem projektu byla výsadba stromů v intravilánu a extravilánu obce Boršice. Celkem se jednalo o 7 lokalit s celkovým počtem stromů 110. Stromy byly vysazeny s podporou Státního fondu životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Plakát

Lokalita 1 – bytové domy Družstevní ul. – 23 STROMŮ

Lokalita 2 – mateřská škola – 5 STROMŮ

Lokalita 3 – sportovní areál – 17 STROMŮ

Lokalita 4 – myslivecká chata – 15 STROMŮ

Lokalita 5 – extenzivní sad Stoprouny – 18 STROMŮ

Lokalita 6 – alej ke Sloupu Panny Marie – 28 STROMŮ

Lokalita 7 – bytové domy Podevsí – 4 STROMY

Lokalita

Dřevina

Počet

1

Jírovec červený (Aesculus x carnea)

3

1

Javor mléč (Acer platanoides)

2

1

Javor babyka (Acer campestre)

5

1

Habr obecný (Carpinus betulus)

13

2

Habr obecný (Carpinus betulus)

3

2

Jabloň domácí (Malus domestica)

2

3

Slivoň švestka (Prunus domestica), různé druhy

17

4

Dub zimní (Quercus petraea)

1

4

Habr obecný (Carpinus betulus)

14

5

Slivoň švestka (Prunus domestica), různé druhy

15

5

Morušovník černý (Morus nigra)

1

5

Kaštanovník setý (Castanea sativa Mill.)

1

5

Ořešák královský (Juglans regia)

1

6

Dub zimní (Quercus petraea)

28

7

Slivoň švestka (Prunus domestica), různé druhy

3

7

Višeň obecná (Prunus cerasus)

1

 

CELKEM

110

Plakát

Plakát

 


 

Obnova klubovny pro spolky - Bažantnice Boršice

Registrační číslo žádosti: 20/005/19210/672/172/004029

PlakátDotace:                    324 569 Kč

Vlastní zdroje:           81 143 Kč

Celkové náklady:    405 712 Kč

Předmětem projektu s názvem „Obnova klubovny pro spolky – Bažantnice Boršice“ bylo zařízení interiéru budovy, které umožní se zde scházet a rozvíjet různé aktivity spolkové činnosti či dětí a mládeže. V tomto projektu byla pořízena kuchyňská linka v přízemí, která slouží pro přípravu jídla. Dále byl pořízen nábytek, vybavení a venkovní mobiliář (odolný nůžkový party stan 3x6m profi, pivní sety, skládací stůl se sedátky, který bude sloužit pro venkovní aktivity spolků).

Plakát

Plakát

 


 
Obnova klubovny pro spolky "Bažantnice" Boršice

Identifikační číslo: 117D8210H4473

Dotace:                  1 864 829 Kč

Vlastní zdroje:           799 213 Kč

Celkové náklady:    2 664 042 Kč

Projekt řešil stavební úpravy - rekonstrukci obecní spolkové chaty Bažantnice. Stavební prác proběhly v suterénu, 1.NP, 2.NP a 3.NP - došlo k rekonstrukci a renovaci starých podlah, výměně některých stávajících vnitřních oken a dveří a rekonstrukci hygienických zázemí. Dále byla provedena rekonstrukce částí elektroinstalace v celém objektu a úprava venkovního areálu včetně vybavení a okolních zpevněných ploch.

Plakátfoto

foto

foto

 


Na kole za historií Velké Moravy

NFP304020P620

„Spoločne bez hraníc“

Publicita

Hlavním cílem projektu je posílení kontaktů a trvalých přeshraničních vazeb vedoucích ke spolupráci obyvatel, místních samospráv a místních subjektů v oblasti cestovního ruchu a kulturního dědictví. Nástrojem na dosáhnutí tohoto cíle je vybudování cyklistických tras v obcích Boršice, Zlechov a Opatovce, prostřednictvím kterých zviditelníme, podpoříme a ochráníme společné kulturní dědictví ve spojení s prezentací přírodních krás, což napomůže rozvoji cestovního ruchu. Cyklistické trasy v obcích Boršice, Zlechov povedou působištěm věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Cyklostezka v Obci Opatovce prezentuje kulturní dědictví Velké Moravy. Nově vybudované cyklistické trasy, napojením na cyklotrasy stávající, fakticky propojí ČR a SR z Boršic do Opatovce.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 1 317 715,00 EUR
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 1 120 057,75 EUR

Publicita

Plakát

Plakát


Plakát

Wikipedie

kód


 
Nákup zásahových oděvů a žebříku Boršice

D/0035/2020/KH

Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.

V rámci projektu bylo nakoupeno 6 kusů zásahových oděvů a 1 kus zásahového žebříku.

Účelem projektu bylo zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany obce Boršice. V rámci uvedené dotace jsou očekávány následující dopady: zlepšení plnění úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Boršice při živelních pohromách a mimořádných událostech. Předpokladem je efektivnější zásah u dopravních nehod, u likvidací lesních a polních požárů, ale také požárů budov či větších objektů, dále při likvidaci následků přírodních pohrom nebo při pátrání po ztracených osobách a taktéž zlepšení připravenosti k plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.

Celkové výdaje projektu:         165 997 Kč

DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE:    115 999 Kč (69,88%)

Vlastní zdroje:                            49 998 Kč

Plakát

Plakát


 

 

Rekonstrukce Kulturního domu Boršice

Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu pro místní rozvoj.

Projekt "Rekonstrukce Kulturního domu Boršice" řeší stavební úpravy v 1.NP - rekonstrukci a renovaci stávajících nášlapných vrstev podlah, výměnu některých stávajících vnitřních výplní otvorů, rekonstrukci hygienického zázemí jevištních šaten a hygienického zázemí zázemí klubovny. Dále je navržena rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu a rekonstrukce jevištní techniky. D1 STAVEBNÍ ČÁST zahrnuje tyto stavební úpravy: A) Rekonstrukce podlahy a podkladních vrstev B) Renovace nášlapní vrstvy podlahy - dřevěných vlysů C) Rekonstrukce vstupu a sociálního zázemí klubovny D) Rekonstrukce sociálního zázemí šaten E) Výměna vnitřních výplní otvorů D2 ELEKTROINSTALACE Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace v rozsahu zajišťujícím bezpečný provoz objektu, rozsah je stanoven na základě doporučení revizního technika EZ. D3 JEVIŠTNÍ TECHNIKA Tato část projektové dokumentace řeší výměnu zastaralé a nefunkční jevištní techniky za novou, odpovídající dnešním trendům. Výměna bude provedena specializovanou firmou na základě samostatného návrhu D4 ZDRAVOTECHNIKA Bude provedena výměna hygienických zařízení a rekonstrukce instalačních rozvodů v sociálním zázemí šaten za jevištěm a v klubovně.

Identifikační číslo: 117D8210E2841

Celkové výdaje projektu: 7 469 554,00 Kč

Dotace státního rozpočtu: 5 228 687,00 Kč

Vlastní zdroje: 2 240 867,00 Kč.

PublicitaFO

PlakátPlakát

 


 

Nákup objektu a vybudování 4 bytů obce Boršice

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Ministerstva financí České republiky v rámci Programu 298 22 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury. Správce programu – poskytovatel dotace: Ministerstvo financí.

Cíl: poskytnutí státní podpory na potřeby, jimž stanovila prioritu Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Celkové způsobilé výdaje: 8 196 000,00 Kč

Dotace: 5 591 000,00 Kč

Příspěvek příjemce podpory: 2 605 000,00 Kč

Publicita

Plakát

Plakát


 

Obnova místní komunikace u bytových domů Boršice

Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu pro místní rozvoj.

Identifikační číslo: 117D8210A1172

Celkové výdaje projektu: 3 224 056,76 Kč

Dotace státního rozpočtu: 2 152 109,00 Kč

Vlastní zdroje: 1 071 947,76 Kč.Publicita

F

F

 


 

Boršice: Výsadby pod Sv. Janem
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Účelem dotace je zakládání a regenerace zeleně pod Sv. Janem v k.ú. Boršice. V rámci realizace dojde ke kácení invazních dřevin a výsadbě dřevin do oplocenek a individuálně na plochy a zatravnění ploch.

Celkové způsobilé výdaje: 2 423 887,11 Kč

Dotace EU: 1 939 109,68 Kč

Příspěvek příjemce podpory: 484 777,43 Kč

Datum plánovaného ukončení projektu: 2023

Publicita

PlakátPlakát

 


 

Chráněné bydlení Boršice
Projekt Chráněné bydlení je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování nové ubytovací kapacity za účelem deinstitucionalizace stávajícího pobytového zařízení sociálních služeb, které umožní uživatelům zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jejich aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Celkové způsobilé výdaje: 11 820 483 Kč

Dotace EU: 10 638 434,70 Kč (90 %)

Příspěvek příjemce podpory: 1 182 048,30 Kč (10 %)

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.8.2019

Publicita

Publicita

F

Plakát

Plakát 
Výsadby prvků v ÚSES Boršice
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v založení dvou částí regionálního
ÚSES a dosadbě v jedné části lokálního ÚSES v k. ú. Boršice. V rámci realizace dojde
k odstranění invazních dřevin, dosadbě a výsadbě stanovištně vhodných dřevin a založení
lučních porostů a alejí v lokálním biocentru, včetně tříleté následné péče o dřeviny.

Celkové způsobilé výdaje: 1 444 256,57 Kč

Dotace EU: 1 227 618,08 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 216 638,49 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 2. 7. 2018 Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 6. 2022

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Boršice.

Publicita

Publicita

Plakát

Plakát


 
Revitalizace LBC Nad farmou v Boršicích

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je dosadba a obohacení druhové skladby obnovované části lesního porostu ve stávajícím lokálním biocentru Nad farmou v k. ú. Boršice. Realizací projektu dojde k vyčištění náletů a výsadbě stanovištně vhodných domácích drůhů dřevin na celkové ploše cca 0,4 ha.

Celkové způsobilé výdaje: 504 434 Kč

Dotace EU: 403 547 Kč (80 %)

Příspěvek příjemce podpory: 100 887 Kč (20 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2017 Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 10. 2018

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR / Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Příjemce dotace: Obec Boršice

Publicita

Publicita


Sběrný dvůr Boršice
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je vybudování sběrného dvora v k.ú. Boršice. Sběrný dvůr řeší výskyt a následnou likvidaci nebezpečných i ostatních odpadů v Boršicích, které se dostávají do odpadu komunálního a jsou následně ukládány na skládku, čímž negativně působí na životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 4 957 064 Kč

Dotace EU: 4 213 504 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 743 560 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1.11. 2017 Datum plánovaného ukončení projektu: 1.1.2019

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Boršice

Plakát publicita

Foto


 
Opatření k předcházení vzniku komunálních odpadů v obci Boršice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je pořízení kompostérů a kontejnerů na textil v obci Boršice. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 152 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 1 128 930 Kč

Dotace EU: 959 591 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 169 339 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 8. 2017

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 5. 2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Boršice

Plakát

Foto


 
Vybudování dětských hřišť v obci Boršice

Dětská hřiště byla pořízena / realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Cílem projektu bylo vybudování dvou dětských hřišť v obci Boršice.

Registrační číslo EDS: 117D815006733.

Celkové výdaje projektu: 627 329,00 Kč.

Přiznaná dotace MMR 400 000,00 Kč.

Vlastní zdroje obce Boršice 227 329,00 Kč.

Plakát

Foto


 
Pořízení lesnického malotraktoru

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Nákup lesnického malotraktoru s lesní nástavbou, bezpečnostní kabinou s ochrannými prvky, plechovou kapotáží a navijákem. 
Registrační číslo žádosti: 16/003/0861a/672/000718. 
Celkové výdaje projektu: 491.260,00 Kč. 
Přiznaná dotace 50% 245.630,00 Kč.

Plakát projektu

Foto


 
Naučná stezka: Po stopách lovců mamutů Boršice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu bylo vybudování naučné stezky tématicky zaměřené na období "lovců mamutů" v Boršicích. 
Registrační číslo žádosti: 16/002/08520/672/000266.
Celkové výdaje projektu: 1.382.825,00 Kč. 
Přiznaná dotace 100% 1.382.825,00 Kč.

Plakát projektu

f


 
Pořízení nové požární techniky - nákup nového dopravního automobilu

PROJEKT „Pořízení nové požární techniky – nákup nového dopravního Automobilu“ byl spolufinancován Zlínským krajem ve výši 300 000 Kč.

Obec Boršice děkuje tímto Zlínskému kraji za poskytnutí této dotace.

Zlínský kraj

Plakát


 
Modernizace obce Boršice prostřednictvím rozvoje ICT

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj
Předmětem projektu bylo rozšíření hardwaru a softwaru obce Boršice, virtualizace desktopů, posílení bezpečnosti dat, elektronizace agend a digitalizace dat za účelem sdílení rychlé a efektivní práce a dalšího rozvoje obce.
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/22.09573

Publicita