Poplatky obce

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Partnerské obce

znak

Dojč

OBEC DOJČ

Obsah

Používání upravených kalů na zemědělské půdě

Typ: náš tip | ostatní
VÁŽENÍ VLASTNÍCI ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ, DOVOLUJI SI VÁS NESTRANNĚ INFORMOVAT O PROBLEMATICE ČISTÍRENSKÝCH KALŮ, KTERÉ JSOU BEZ VAŠEHO VĚDOMÍ ZAORÁVÁNY DO PŮDY, KTEROU JSTE ZDĚDILI OD SVÝCH PŘEDKŮ A KTEROU, JAKO SVÉ DĚDICTVÍ, BUDETE PŘEDÁVAT SVÝM POTOMKŮM...

Starosta obce Ing. Roman Jílek

Popis kontrolovaných požadavků, hodnocení porušení, příklady z praxe

Cílem je, aby různé typy kalů (z čistíren odpadních vod, septiků apod.) mohly být bezpečně  využity na zemědělské půdě, a tak přispívat k udržování úrodnosti půdy při současném zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí (Požadavky evropské směrnice byly uplatněny v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Další podmínky vymezuje vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě). Jde o tři základní okruhy opatření:

 

 • Povinnost původce kalu zpracovat program použití kalu a předat jej uživateli kalu
 • Omezení (zákaz) aplikace kalu na vymezených plochách
 • Povinnost dodržovat podmínky pro správné použití kalů na zemědělské půdě

 

Kdo může být kontrolován

Žadatelé o dotaci v rámci přímých plateb a plateb osy II Programu rozvoje venkova, kteří používají upravené kaly na zemědělské půdě.

 Kontrolní organizací je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Kontrolovaný požadavek č. 1: Bylo používání kalů podloženo zpracovaným Programem použití upravených kalů na zemědělské půdě?

Důvod: Zemědělskému podnikateli musí být poskytnuta jasná pravidla, která je třeba dodržet při použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Co bude kontrolní orgán požadovat: Předložení programu o použití upravených kalů. Kontrolní orgán porovná půdní bloky vybrané k použití kalů a další podmínky stanovené v programu se záznamy v evidenci o použití kalů, kterou je zemědělský podnikatel povinen vést podle zákona o hnojivech. Plnění programu lze ověřit i fyzickou kontrolou na místě.

Poznámky k hodnocení: Původce kalů musí zajistit zpracování programu a jeho předání zemědělskému podnikateli před plánovaným použitím kalů. Program musí obsahovat:

 • Vyhodnocení kvality kalů z hlediska jejich použití na zemědělské půdě (dodržení mezních hodnot koncentrací rizikových prvků a mikrobiologických ukazatelů)
 • Výčet vybraných pozemků určených k použití kalů
 • Zhodnocení hydrologických poměrů v zájmovém území použití kalů
 • Zařazení použití kalů do osevního postupu
 • Návrh monitoringu kalů a půdy
 • Plán odběru vzorků
 • Opatření na ochranu zdraví při práci s kaly

 

Za dodržení podmínek stanovených v programu odpovídá zemědělský podnikatel, který smí aplikovat pouze upravené kaly, a to s ohledem na potřeby výživy rostlin, za podmínek stanovených zákonem a prováděcí vyhláškou a v souladu s programem použití kalů tak, aby se tím nezhoršila kvalita půdy a jakost povrchových a podzemních vod.


Kde můžete získat informace: Vyhláška č. 382/2001 Sb., zejména § 5.

Kontrolovaný požadavek č. 2: Byl dodržen zákaz použití kalu?

Důvod: Zamezit používání upravených kalů na plochách, kde by mohlo dojít k ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí.

Co bude kontrolní orgán požadovat: Předložení evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv a upravených kalů na zemědělské půdě, do níž zemědělský podnikatel zaznamenává použití upravených kalů. Kontrolní orgán srovná plochy aplikace kalů uvedené v evidenci s plochami určenými k aplikaci v programu použití upravených kalů. Rovněž vyhodnotí splnění požadavku na dodržení mezních hodnot rizikových prvků v půdě a mikrobiologických ukazatelů v kalech. Používání upravených kalů lze ověřit i fyzickou kontrolou na místě.

Poznámky k hodnocení: Použití kalů je zakázáno:

 1. na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu,
 2. na lesních porostních půdách využívaných lesní pěstební činností,
 3. v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách,
 4. na trvalých travních porostech a travních porostech na orné půdě v průběhu vegetačního období až do poslední seče,
 5. v intenzivně plodících ovocných výsadbách,
 6. na pozemcích využívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce předcházejícím,
 7. v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy s využitím chrástu ke krmení,
 8. jestliže z půdních rozborů vyplyne, že obsah vybraných rizikových látek v průměrném vzorku překračuje jednu z hodnot stanovených ve vyhl. č. 382/2001 Sb.,
 9.  na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce (pH výměnné) nižší než 5,6,
 10. na plochách, které jsou využívány k rekreaci a sportu, a na veřejně přístupných prostranstvích,
 11. jestliže kaly nesplňují mikrobiologická kritéria daná vyhl. č. 382/2001 Sb.

 

Vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů z hlediska posouzení zákazu použití kalu na daném půdním bloku stanovuje a vyžaduje § 33 odst. 3 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Kde můžete získat informace: Plochy, na nichž je použití kalů zakázáno, jsou uvedeny v § 33 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě jsou uvedena v příloze č. 4 vyhl. č. 382/2001 Sb. Mezní hodnoty vybraných rizikových prvků v půdě jsou stanoveny v příloze č. 2 vyhl. č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v platném znění.

 

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě:

Mezní hodnoty koncentrací prvků v extraktu lučavkou královskou v mg.kg-1 sušiny v půdě
  As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
Běžné půdy 20 0,5 90 60 0,3* 50 60 120
Písky, hlinité písky, štěrkopísky 15 0,4 55 45 0,3* 45 55 105

* celkový obsah


Mikrobiologická kriteria pro použití kalů na zemědělské půdě:

Kategorie kalů

Přípustné množství mikroorganismů (KTJ*) 
 v1 gramusušiny aplikovaného kalu

termotolerantní koliformní bakterie enterokoky Salmonella sp.
I < 103 < 103 negativní nález
II 103 - 106 103 - 106 nestanovuje se

*KTJ - kolonie tvořící jednotku

 

Kategorie I - kaly je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství při dodržení ostatních ustanovení vyhlášky č. 382/2001 Sb.

Kategorie II – kaly je možno aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování technických plodin a na půdy, na kterých se nejméně 3 roky po použití čistírenských kalů nebude pěstovat polní zelenina ani intenzivně plodící ovocná výsadba, při dodržení zásad ochrany zdravípři práci a ostatních ustanovení vyhlášky č. 382/2001 Sb.


Kontrolovaný požadavek č. 3: Byla dodržena dávka sušiny kalu na1 ha?

Důvod: Zamezit používání nadměrných dávek upravených kalů, které by mohlo vést k nadměrnému vnosu rizikových prvků a látek do půdy a tím k ohrožení základního článku potravního řetězce.

Co bude kontrolní orgán požadovat: Porovná záznamy v evidenci o použití hnojiv, statkových hnojiv a upravených kalů se skutečně přijatým množstvím kalů (ověřením dodacích listů apod.). Následně ověří výpočet dávky sušiny kalů použitých na1 ha zemědělské půdy, přičemž porovná celkové dodané množství kalů s plochou, na níž byly použity. V souvislosti s tím bude kontrolní orgán vyžadovat předložení evidenčního listu využití kalů v zemědělství. Dodržování požadavku lze ověřit fyzickou kontrolou na místě.

Poznámky k hodnocení: Zemědělský podnikatel nesmí použít více než 5 tun sušiny kalů na1 ha v průběhu tří po sobě následujících let. Toto množství lze zvýšit až na 10 tun sušiny kalů v průběhu pěti po sobě následujících let, pokud použité kaly obsahují méně než polovinu limitního množství každé ze sledovaných rizikových látek a prvků a dávka dusíku v kalech nepřekročí 70 % celkového množství dusíku pro hnojenou plodinu.

 

Evidenční list využití kalů v zemědělství (příloha č. 1 vyhl. č. 382/2001 Sb.) musí obsahovat:

 • identifikační údaje původce kalů,
 • identifikační údaje uživatele kalů,
 • vyhodnocení agrochemických vlastností půd vybraných k použití kalů,
 • zhodnocení půd vybraných k použití kalů z hlediska obsahu rizikových prvků,
 • vyhodnocení kalů z hlediska jejich agrochemických vlastností (obsahu živin), obsahu rizikových prvků a rizikových látek a hodnot mikrobiologických ukazatelů,
 • výpočet vnosu rizikových prvků do půdy použitou dávkou kalů.


Kde můžete získat informace:

 

 • Limitní dávky stanoví § 1 písm. c) vyhl. č. 382/2001 Sb.
 • Množství dusíku potřebné pro hnojenou plodinu nestanovuje žádný platný právní předpis, ale uvádí je „Metodický pokyn pro hnojení plodin“ – kapitola 2.4., s. 15-17, který vydal v roce 2000 ÚKZÚZ – Odbor agrochemie půd a výživy rostlin (autor: Ing. Trávník a kol.).

 

Příklady z praxe:

Příklad výpočtu dávky kalů na 1 ha zemědělské půdy:

Kal – sušina 20 % v čerstvé hmotě (analyticky stanoveno), tzn. 5 tun čerstvého kalu obsahuje 1 tunu sušiny.

Maximálně povolená dávka – 5 tun sušiny/ha za 3 roky.

Zemědělský podnikatel může použít dávku 25 tun kalů/ha v čerstvé hmotě za 3 roky.

 

Kontrolovaný požadavek č. 4: Byly na zemědělské půdě použity upravené kaly splňující mezní hodnoty obsahu rizikových látek a rizikových prvků a jejich použití nemohlo vést ke vzniku škody na zemědělské půdě nebo okolních pozemcích?

Důvod: Zamezit používání upravených kalů s nadlimitním obsahem rizikových látek a prvků na zemědělské půdě, které by mohlo vést ke škodě na zemědělské půdě na dotčeném pozemku nebo na sousedících pozemcích nebo v jeho širším okolí a k ohrožení lidského zdraví a životního prostředí.

Co bude kontrolní orgán požadovat: Porovná mezní hodnoty koncentrací rizikových látek a prvků stanovené vyhláškou s laboratorně zjištěnými hodnotami. Bude též vyžadovat vyhodnocení kalů z hlediska jejich použití na zemědělské půdě, které je povinnou částí zpracovaného programu použití upravených kalů, a předložení evidenčního listu využití kalů v zemědělství.

Poznámky k hodnocení: Na zemědělskou půdu mohou být aplikovány pouze kaly, které vyhovují mezním hodnotám koncentrací vybraných rizikových látek a prvků a mikrobiologickým kritériím uvedeným v příloze vyhl. č. 382/2001 Sb. Povinný obsah evidenčního listu využití kalů v zemědělství (příloha č. 1 vyhl. č. 382/2001 Sb.) – viz kontrolovaný požadavek č. 3 výše.

Kde můžete získat informace: Mezní hodnoty koncentrací rizikových látek a prvků v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě uvádí příloha č. 3 vyhl. č. 382/2001 Sb.

 

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů):

Riziková látka Mezní (maximální) hodnoty koncentrací
v kalech (mg.kg -1 sušiny)
As – arzén 30
Cd – kadmium 5
Cr – chróm 200
Cu – měď 500
Hg – rtuť 4
Ni – nikl 100
Pb – olovo 200
Zn – zinek 2500
AOX 500
PCB (suma 6 kongenerů -28+52+101+138+153+180) 0,6


Kontrolovaný požadavek č. 5: Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených kalech použitých na zemědělské půdě?

Důvod: Důkladná a pravdivá evidence o používání upravených kalů na zemědělské půdě jako jednoho z rizikových vstupů umožňuje rychle nalézt a vyloučit případné zdroje znečištění půdy, vody a potravních řetězců.

Co bude kontrolní orgán požadovat: Splnění požadavku zemědělec prokazuje prostřednictvím záznamů o použití kalů v předložené evidenci o hnojivech, statkových hnojivech a upravených kalech použitých na zemědělské půdě.

Poznámky k hodnocení: Podnikatelé hospodařící na zemědělské půdě jsou povinni vést evidenci o upravených kalech použitých na zemědělské půdě (odst. 5 § 9 zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech). Neúplnost údajů v evidenci bude posuzována z hlediska možnosti kontroly plnění požadavku. Jestliže chybějící údaj nemá vliv na výsledek kontroly, nebude neúplnost evidence považována za porušení požadavku.

 

Kde můžete získat informace:

 • Požadavky na vedení evidence stanoví § 7 vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění.
 • Údaje, které je zemědělský podnikatel povinen zaznamenávat, jsou uvedeny v příloze č. 1 téže vyhlášky.

 

Požadavky na vedení evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv a upravených kalů:

Je nutno dodržovat zejména následující obecné zásady:

 

 • evidence musí být vedena soustavně a řádně (pozor – je nutno zaznamenávat i pastvu hospodářských zvířat),
 • vede se evidence o množství, druh a době použití hnojiv, statkových hnojiv a upravených kalů,
 • při vedení evidence nezáleží na formě, ale na obsahu,
 • evidence může být vedena několika způsoby (v papírové podobě, pomocí počítačových programů, s využitím Portálu farmáře),
 • záznamy v evidenci mohou být řazeny podle pozemků, podle plodin nebo podle let,
 • evidence se uchovává 7 let a musí být na požádání předložena kontrolnímu orgánu, kterému také musí být umožněno ověření údajů v ní uvedených (na základě dodacích listů, faktur apod.).

http://www.mze.cz/UserFiles/File/18000/cross%20compliance/Brozura/Hodnoceni_SMR_3.htm 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 


Vytvořeno: 13. 12. 2015
Poslední aktualizace: 13. 12. 2015 21:34
Autor: