Poplatky obce

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Partnerské obce

znak

Dojč

OBEC DOJČ

Obsah

Co nového v Boršicích…..

Typ: ostatní
Projekty obce podpořené dotací

Vážení spoluobčané,

zdálo by se, že naše obec se nachází v období očekávání příjmu dotačních finančních prostředků na významnější projekty jako je dostavba budovy základní školy, výstavba sběrného dvora, nové chodníky. Ale skutečnost je jiná. Daří se získávat dotace na menší projekty, se kterými bych Vás chtěl blíže seznámit:

 

Rekonstrukce venkovního hřiště s umělým povrchem

V průběhu měsíce prosince byla dokončena rekonstrukce venkovního hřiště s umělým povrchem tzv. „umělky“ ve sportovním areálu obce. Byla provedena oprava podkladové vrstvy a výměna umělého trávníku. Dále byly opraveny části dřevěného hrazení kolem hrací plochy, pozinkované ochranné pletivo a byly instalovány nové záchytné sítě. Za brankou u potoka došlo k rozšíření ochranného pletiva z důvodu zamezení častého překopnutí míčů přes současný plot. Na tuto investiční akci byly získány finanční prostředky z MŠMT z programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“. Rozpočet projektu po výběrovém řízení činil celkem 1 165 609 Kč, dotace činila 50% tj. 582 805 Kč. Realizace rekonstrukce hřiště s umělým povrchem byla koncem roku 2016 ukončena a dílo bylo řádně předáno zpět do užívání Sportovnímu klubu Boršice.

 

Výstavba bytů chráněného bydlení v domě č. p. 176 

Obec Boršice koupila nemovitost - dům č. p. 176, který má v plánu přestavět na dům s nabídkou chráněného samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se vybudování dvou jednotek pro celkem šest osob. Projekt „Chráněné bydlení Boršice“ je připravován pro výzvu č. 49 - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. z Integrovaného regionálního operačního programu. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 1,5 mld. Kč. Odhad výše nákladů pro tento projekt je ve výši 5 mil. Kč, výše dotace zde činí 90%. Součástí uznatelných nákladů je také pořízení nemovitosti (domu i pozemku) a je také financováno dotací ve výši 90%. Projekt je připravován ve spolupráci se Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvková organizace spolu s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Medlovice. Momentálně je připravena studie domu a bude dokončena projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu. Dům je v současné době vyklízen a připravován pro budoucí rekonstrukci.

 

Poskytnutá dotace na dopravní automobil pro hasičskou jednotku

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Boršice získala nový dopravní automobil. Rozšíření vozového parku o dopravní automobil výrazně zefektivní činnost JSDH obce Boršice ve vztahu k plnění základních úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, rychlé nasazení dostatečného množství sil vyslaných na žádost krajského operačního střediska.

Poskytnutá dotace z loňského programu dotací pro jednotky SDH obcí z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na zakoupení nového dopravního automobilu činila 450 000 Kč. Dále z krajského rozpočtu 2016 byla pro pořízení našeho vozidla získána dotace ve výši do 300 000 Kč. Částka ve výši 320 000 Kč byla uvolněna z obecního rozpočtu. Celkové investiční náklady akce činí 1 070 000 Kč. Dotace tedy činila 70%, obecní příspěvek činil 30%.

 

Revitalizace lokálního biocentra Nad farmou v Boršicích

Obec Boršice získala dotaci na projekt „Revitalizace lokálního biocentra Nad farmou v Boršicích“, kdy dojde k obnově lesního porostu, který byl před několika lety poničen polomem. Jedná se o zalesnění asi půlhektarové paseky v severní části lesního porostu v místní části Nad Cihelnou. Doplňkově bude provedena dosadba stanovištně vhodných dřevin v malé proluce v porostu u místního prameniště uprostřed biocentra, v severovýchodní části lesa bude posílen keřový lem porostu na hranici s ornou půdou a u vstupu do lokality ze severozápadu budou stávající keřové nálety na okraji louky nahrazeny liniovou výsadbou ovocných a listnatých stromů. Celková výměra řešeného území je asi 2,3 ha. Cílem navržených úprav je obnovení funkčního lesního porostu s druhovou skladbou odpovídající místním podmínkách. Proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele projektu. V tomto řízení zvítězila společnost Florstyl s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 60431346, která nabídla nejvýhodnější nabídku v ceně 458 576,- Kč. Termín realizace projektu je od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017. Následuje dvouletá péče o porost touto společností až do termínu 30. 10. 2018. Celkové náklady projektu včetně projektové dokumentace, administrace projektu a následné péče činí 504 575,- Kč. Byla přiznána dotace ve výši 403 546,- Kč (80%) spolupodíl obce činí 101 029,- Kč.

Výsadba byla právě ukončena a předána obci.

 

Vybudování dvou dětských hřiště

Obec Boršice podala v průběhu měsíce prosince žádost o vybudování dvou dětských hřišť u bytovek na Podevsí a u bytovek V koutě. Cílem projektu je vybudování dvou dětských hřišť pro věkovou skupinu dětí od 3 do 14 let. 

Lokalita č. 1 - V koutě:

V případě získání prostředků zde bude vybudována sestava „Tři věže“, která se skládá ze tří věží, skluzavky, tobogánu, 3x stříšky ve tvaru "A", 4x kovové bariéry osazené do dřevěných rámů, lanového mostu mezi věžemi, šikmého výlezu s lanem a nášlapy z HDPE, šikmého výlezu s nášlapy a kovovými madly, šplhací sítě 2x2 m, prolézacího tunelu mezi věžemi, řetězové dvojhoupačky s kovovým, pozinkovaným ráhnem. Součástí herních prvků bude také oblíbené dětské pružinové houpadlo – koník.  Dále bude na místě osazena lavička s opěradlem a odpadkový koš.

Lokalita č. 2 - Podevsí:

V případě získání prostředků zde bude vybudována sestava „Dvě věže“, která se skládá ze dvou věží, skluzavky, stříšky ve tvaru "A", 3x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, hrazdového výlezu s madly, lanového mostu mezi věžemi, šikmého síťového výlezu. Součástí herních prvků bude opět dětské pružinové houpadlo.  Dále bude na místě osazena lavička s opěradlem a odpadkový koš.

Součástí projektu je také vybudování dopadových ploch. Celkový rozpočet činí 642 244 Kč vč. DPH. Obec Boršice bude z této částky spolufinancovat objem ve výši 38 % z celkových způsobilých výdajů (= 242 244,- Kč vč. DPH), zbylých 62 % způsobilých výdajů (= 400.000,- Kč vč. DPH) bude žádáno z kapitoly rozpočtu správce dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dotace byla obci schválena. Realizace projektu je plánována na období od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017

 

„Stezka lovců mamutů Boršice“

V měsíci květnu minulého roku byla podána žádost o dotaci na SZIF pro projekt vytvoření naučné stezky v lesíku Chrástka „Po stopách lovců mamutů Boršice“, tématicky zaměřené na historické období paleolitu (období před 10 000 let př. n. l.) a mezolitu (10 000 - 8 000 let př. n. l.) a na archeologické nálezy, které prokázaly osídlení lokality na území katastru obce Boršice v tomto období. Dále bude stezka návštěvníky informovat o okolní krajině, o zdejších rostlinných a živočišných druzích. Činnost a pozůstatky původního osídlení zdejší krajiny budou prezentovat výše zmíněné naučné panely, které návštěvníky naučné stezky seznámí s místními unikátními nálezy v blízkém okolí lesíku "Chrástka"(celkem 11+1 panel). Stezka je plánována po stávajících lesních pěšinkách (do šíře 1,5m), tzn. lesík nebude narušen budováním nových cest. Pouze část stezky bude pro lepší schůdnost upravena vysypáním přírodního materiálu (dřevní štěpka, mulčovací kůra). Součástí projektu bude také v dolní části vybudování nového mostku pro bezpečný přechod přes místní potok. Hlavním prvkem naučné stezky budou dále řezbářské sochy místních druhů zvířat v životní velikosti, které byly nalezeny ve zdejších odpadních jamách. Doprovodnými prvky naučné stezky bude také panel s výřezy pro tváře pro tématicky zaměřenou fotografii, šamanský sloup, průlezka - spadlé stromy, klády, dlaždice - stopy zvířat (stopování v krajině), jednoduché zastřešené posezení - 2 kusy a lavička jednoduchá - 2 kusy včetně čtyř kusů odpadkových košů. Výše nákladů činí 1 382 824 Kč. Dotace v tomto případě činí 100%. Obec byla ze strany poskytovatele dotace požádána o doplnění žádosti, následných administračních kroků a provedení výběrového řízení na dodavatele projektu.

Dotace byla obci schválena. Realizace projektu je plánována na období od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017

 

 


Vytvořeno: 5. 4. 2017
Poslední aktualizace: 5. 4. 2017 15:53
Autor: