Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Partnerské obce

znak

Dojč

OBEC DOJČ

Interreg V-A SK-CZ

Publicita

Plakát

Mikroregiony

Staroměstsko

Region Slovácko

Region Slovácko

 

Kompostuj

Hledání služeb v obci

Charita

plakát

Obsah

Žádost o pronájem bytu

Možnost a způsob pronájmu bytů je upraven Směrnicí pro přidělování bytů financovaných z dotace (ZDE). Tato směrnice upravuje podmínky pro přidělování bytů financovaných z dotace (Program 298 22 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury) ve vlastnictví obce Boršice. Při plnění této směrnice jsou obec Boršice, osoby zařazené do Obecního úřadu obce Boršice a další právnické osoby zřízené nebo založené za účelem správy majetku obce Boršice povinni dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, za současné správy majetku s péčí řádného hospodáře.

 

 Žádost o přidělení obecního bytu

 

1. Žádost o přidělení obecního bytu žadatel podává na podatelnu obecního úřadu v Boršicích na základě oznámení o záměru pronajmout uvolněný obecní byt za stanovených podmínek zveřejněného na úředních deskách obce.

2. Žádost o přidělení obecního bytu podává žadatel na předtištěném formuláři, který je dostupný na obecním úřadě v Boršicích a na internetových stránkách obce či elektronicky níže.

3. V případě manželů musí být žádost podána společně oběma manželi. Podmínky přidělení obecního bytu se posuzují u toho z manželů, u nějž posouzení vychází jako příznivější.

4. Žadatel musí ke dni podání žádosti o přidělení obecního bytu do rozhodnutí o této žádosti splňovat tyto podmínky:

  • žadatel je občanem České republiky nebo občanem jiného státu s platným povolením k trvalému pobytu na území České republiky,
  • žadatel je starší 18 let a je způsobilý k právním úkonům,
  • žadatel nevlastní byt nebo dům s bytem (část domu s bytem),
  • žadatel nemá uzavřený nájemní vztah na dobu neurčitou k obecnímu bytu v majetku obce (v případě žadatele, který je ženatý, musejí tuto podmínku splňovat oba manželé), žadatel nevede soudní spor týkající se vypořádání dalšího užívání bytu nebo domu po rozvodu manželství,
  • žadatel nemá splatné nedoplatky a není evidován jako dlužník obce Boršice (v případě žadatele, který je ženatý, musejí tuto podmínku splňovat oba manželé),
  • žadatel nebyl nájemcem obecního bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z nájmu bytu nebo ve vztahu k němuž byla na žadatele podána žaloba na vyklizení bytu pro hrubé porušování dobrých mravů nebo povinností vyplývajících z nájmu bytu.

 

Formulář žádosti o přidělení bytu: ZDE